Народно читалище „Просвета 1909 г.“ – с. Белозем кани всички желаещи да се присъединят към Коледарската им група

Във връзка с наближаването на един от най-светлите празници в годината Народно читалище „Просвета 1909 г.“ – с. Белозем отново ще зарадват жителите на село…
ОбявиПроцедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.084 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“