Опазването на здравата връзка с родовия корен е дълбоката философия на „Фермер Експо Раковски“

С благослов отец Христо откри третото национално изложение ФЕРМЕР ЕКСПО РАКОВСКИ 2019, а кметът Павел Гуджеров му благодари, че дава духовност на събитието и добави,…ОбявиПроцедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.084 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“