Последни новини

ОТЧЕТ НА РАБОТАТА НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАКОВСКИ ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 2022 Г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ

  В началото на 2023 година, екипът на „Местна инициативна група Раковски“ направи равносметка за извършеното през изминалата 2022 г. – продължи успешното изпълнение на…


Първи подписан договор за 2023 година по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

  Председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Евдокия Желязкова – управител на „ЕВА РОСТ“ ЕООД подписаха първия…


„КОНПАКС“ ЕООД и „Местна инициативна група Раковски“ подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

    Председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Гено Делгянски – управител на „КОНПАКС“ ЕООД подписаха договор…


Още новиниОбявиПроцедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.084 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“