май 2017


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  Общинска администрация – гр. Раковски уведомява всички земеделски производители и земеделски кооперации на територията на община…


Сдружение„Местна инициативна група – Раковски“ организира информационни срещи

Сдружение „Местна инициативна група – Раковски“ организира информационни срещи по Стратегията за водено от общностите местно развитие за: – мярка 7.2  «Подкрепа за инвестиции в…


Спортен празник на емоциите и движението се проведе в ПГ П.Парчевич

Спортен празник на емоциите и движението се проведе  в ПГ“П.Парчевич“на 28 април в двора на училището. Мероприятието премина  с много положително настроение,смях и веселие.Участниците в…