юли 2018


Проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.034 „МИГ РАКОВСКИ 21 Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-199/ 29.11.2016 г., МИГ-Раковски публикува за предварително обсъждане проект на Условия за…Проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.031-„МИГ Раковски-МПО2/ИП4 – Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост”

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-199/ 29.11.2016 г., МИГ-Раковски публикува за предварително обсъждане проект на Условия за…Общинското предприятие „Благоустрояване и превенция“ в действие: Местим се в Стряма, да се готви Белозем

От Общинското предприятие „Благоустрояване и превенция“ съобщиха, че започват усилена работа по изграждането на ул.“Иван Вазов“ в с.Стряма. Тя е с дължина 720 м. и…