януари 2019Веселин Делипетров: Превенцията на детската престъпност е сред приоритети на Община Раковски

Възпитателна мярка съгласно чл. 13, ал. 1, т.13 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, а именно настаняване във възпитателно училище…