април 2020

Държавен фонд „Земеделие“ одобри проведената оценка от МИГ Раковски по първи прием на процедура BG06RDNP001-19.084-S1 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

  Със Заповед № 03-РД/809 от 18.03.2020 г. е одобрен първи прием на проекти по процедура BG06RDNP001-19.084-S1 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването,…