септември 2020


„Местна инициативна група Раковски“ подписа пети договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.034-S1 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“

На 02.09.2020 г. председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Иван Лесов – Председател на НЧ „Св. Св….