март 2023

Община Раковски и „Местна инициативна група Раковски“ подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

      Община Раковски и „Местна инициативна група Раковски“ подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването…


„НЕЧЪРАЛ НУТРИШЪН КЪМПАНИ“ ООД и „Местна инициативна група Раковски“ подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.2 “ Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“

      „НЕЧЪРАЛ НУТРИШЪН КЪМПАНИ“ ООД и „Местна инициативна група Раковски“ подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.2 “ Подкрепа за инвестиции…


Приключи изпълнението на транснационалния проект „Кажи сирене! Балканско сирене“

Приключи изпълнението на транснационалния проект „Кажи сирене! Балканско сирене“ Екипът на „Местна инициативна група Раковски“ приключи изпълнението на проект „Кажи сирене! Балканско сирене“, съгласно подписан…


Представители на МИГ Раковски и местни производители взеха участие във Втори международен фестивал на сиренето в град Сливница, реализиран в изпълнение на проект „Кажи сирене! Балканско сирене“

    Представители на МИГ Раковски и местни производители взеха участие във Втори международен фестивал на сиренето в град Сливница, реализиран в изпълнение на проект…


СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ“ ОБЯВЯВА Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.156 „МИГ Раковски 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

      СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ“ ОБЯВЯВА Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.156 „МИГ Раковски 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски…


СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ“ ОБЯВЯВА Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.629 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

      СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ“ ОБЯВЯВА Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.629 „МИГ Раковски…


„Местна инициативна група Раковски“ подписа договор за разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие по процедура BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020

      „Местна инициативна група Раковски“ подписа договор за разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие по процедура BG06RDNP001-19.610 за подбор на…