август 2023

ПОКАНА за среща за обществено обсъждане

Сдружение „Местна инициативна група Раковски“ има удоволствието да ви покани на среща за обществено обсъждане в изпълнение на сключен административен договор РД № 50-47/15.03.2023 г….


Подписан договор по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.034-S2 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“

На 15.08.2023 г., между „Местна инициативна група Раковски“ и Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност Училищно настоятелство „Обединение“ бе подписан договор…


Местна инициативна група Раковски организира информационна среща за популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР за програмен период 2021 – 2027 г.

Местна инициативна група Раковски организира информационна среща за представители на Община Раковски, работодатели, неправителствени организации, социални предприятия, субекти на социалната и солидарна икономика от територията…


Одобрена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.034-S2 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“

Одобрена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.034-S2 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на…


ПОКАНА за участие в обучения в изпълнение на дейност „Обучение на местни лидери и заинтересовани страни“

ПОКАНА за участие в обучения в изпълнение на дейност „Обучение на местни лидери и заинтересовани страни“     Сдружение „Местна инициативна група Раковски“ има удоволствието…