октомври 2023

Одобрена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.156-S2 „МИГ Раковски 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Одобрена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.156-S2 „МИГ Раковски 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ На 18.10.2023 г. със Заповед № 03-РД/4779…