499 981, 64 ЛВ. БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ЩЕ ПОЛУЧИ ОБЩИНА РАКОВСКИ ЗА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“

Община Раковски постигна успех, след като подготви и представи проектно предложение за „Предоставяне на интегрирани услуги в семейна среда на територията на Община Раковски“, чрез което кандидатства по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Проектът бе одобрен за финансиране от Министерството на труда и социалната политика.

Чрез реализацията на съответния проект ще се предоставят интегрирани услуги за хората с невъзможност за самообслужване и за лица с увреждане, като ще се съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, включително и социални и здравни услуги в общността или в домашна среда.

Основните проблеми на хората над 65 г., които са в частична или пълна невъзможност да се самообслужват вкъщи, най-често поради здравословни проблеми и обикновено самотноживеещи, е невъзможността да организират самостоятелно бита си и ежедневните си дейности, както и липсата на социални контакти.

Безвъзмездната финансова подкрепа ще бъде насочена към улесняване достъпа до здравни услуги и към развитие на социални услуги в общността, в подкрепа на социалното включване на хората с увреждания, както и до улесняване достъпа им до заетост. В резултат на изпълнение на дейностите ще се подобри качеството на живот на възрастните хора и лицата с увреждания чрез създаване на условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот и социално включване, при зачитане на правата им, съобразяване с техните възможности и специфични потребности.

Един от основните приоритети на община Раковски е свързан с разработването на проекти, насочени към социалната сфера, което от своя страна допринася за подпомагане и развитие на отделния гражданин.

Павел Гуджеров коментира: „Поздравявам малкия, но силен екип на г-н Йовко Романов – г-жа Веселина Канева и г-жа Йорданка Антонова, след подписания вече договор за проекта за топъл обяд това е втора по ред победа при това без да ползваме външна платена консултантска помощ. Социалните проекти не са като инфраструктурните след тях няма да остане улица, реновирана сграда или нещо подобно, но те са също толкова ценни защото са предоставят пряка, директна и конкретна грижа за най-нуждаещите се. На посещението ми в Рим по-рано тази година папа Франциск каза на българската делегация „работете и направете така, че най-нуждаещите се да усетят държавата на своя страна“, аз лично смятам, че именно с такива дейности това може да стане.: