БЕЛОЗЕМ: Народно читалище “Просвета” – с. Белозем провежда отчетно – изборно събрание на 21 март и започва събирането на членския внос

Настоятелството на НЧ “Просвета 1909” – село Белозем кани членовете си и жителите на селото на 21.03.2024 г. /четвъртък/ в зрителната зала на читалището, където ще се проведе отчетно-изборно събрание на членовете на читалището. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1.Отчет на дейността на ЧН за периода 2021/2023 г.

2. Отчет на поверителната комисия за същия период 2021/2023 3.Годишен финансов отчет за 2023 г.

4.Приемане на план-бюджет за 2024 г.

5.Освобождаване на ЧН и поверителната комисия.

6.Избор на нов председател, на ново ЧН и поверителна комисия за следващия отчетен период.

Читалището започва и събирането на членския внос за 2024 г. По решение на общото събрание с протокол №2/20.03.2023 г. членския внос за 2024 г. е на стойност 20 /двадесет/ лева.