Безплатни компостери за домакинствата раздава община Раковски

Общинска администрация- гр.Раковски подготвя проектно предложение по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управление на отпадъците“ по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.

Предложението включва закупуване на компостери за домашно компостиране, които ще се раздават безплатно на желаещите да се включат в инициативата.

Целта е да се стимулират гражданите към намаляване на крайния битов хранителен и зелен отпадък, както и да се насърчи стремежа към рециклиране на различни типове отпадъци.

Гражданите, които желаят да получат безплатни контейнери за домашно компостиране, могат да подадат заявка за това в в община Раковски, етаж 1, стая 1, в срок до 22.08.2019 г. Заявления за участие в кампанията могат да бъдат подавани както от граждани, така и от администрациите на училища, детски градини и детски ясли. Те могат да ги разположат в дворовете на къщите или кооперациите си, информират от общината.

Инициативата е която цели да стимулира гражданите към намаляване на крайния битов хранителен и зелен отпадък, както и да насърчи стремежа към рециклиране на различни типове отпадъци.

Компостерът е съд за събиране на растителни отпадъци. Проектът е насочен към домакинства, които притежават и се грижат за поддържането на дворове.

Компостерите се предоставят безвъзмездно на отделните домакинства чрез приемателно-предавателни протоколи, като единственото условие е – използването им по предназначение.

Към всеки компостер ще бъде предоставен наръчник , с който ще могат да се научи повече за разделянето на хранителните от останалите отпадъци и тяхното третиране при превръщането им в хранителна среда за растенията. Наръчникът е  специално разработен с практични съвети, свързани с процеса на компостиране – разграждане на органичните отпадъци в присъствие на кислород, при който се получава еднороден кафеникаво-черен ронлив материал, подходящ за наторяване и възстановяване на органичната материя в почвите.

Всъщност Община Раковски положи  основите на дългосрочния  проект за „Градско и фамилно компостиране“ като природосъобразен начин на живот и добрите практики приложими в градска среда като още преди повече от година предостави компостери на 6 детски градини. Инициативата на общинското ръководство на Раковски за осигуряване на компостери във всяка детска градина бе с  образователна и възпитателна цел.

Утвърждаването на фамилното компостиране в пластмасови компостери, като практика за домакинствата, ще намали количеството отпадък, който се отделя ежедневно от всяко от тях. Този отпадък ще бъде трансформиран в полезна тор, която ще се използва като добър почвен подобрител.“- коментира тогава зам.кмета Татяна Бакова.

„Работим последователно за разделното събиране на отпадъците, оползотворяването им и превръщането им в ресурс и намаляване на депонирането.Компостирането е един от най-подходящите и икономични методи за третиране на биоразградими отпадъци. Това е процес, при който органичните вещества се разграждат и превръщат в хумосоподобен материал, наречен компост. Компостът подхранва почвата, изгражда структурата, повишава обмяната на въздуха /аерацията/ и осигурява задържането на вода в нея.“- обясни  кмета Павел Гуджеров.

Семейното компостиране поставя основите на нов тип екологична култура на населението. То е предпоставка за цялостно въвеждане на разделното събиране на битови отпадъци.

Практическите методи за намаляване и преработка на хранителни отпадъци в домашни условия са част от „зелените“ проекти на общинска администрация Раковски и лично на кмета Павел Гуджеров. Преди да бъде избран за общински кмет, Гуджеров бе зам.министър на МОСВ, и екологията и природосъобразните практики за опазване на околната среда не са му чужди. Нещо повече, малко известен е факта, че градоначалникът отдавна компостира битовите отпадъци на фамилното  домакинство  със собствен компостер в двора си.