Обяви

Търсят ръководител на Центъра за настаняване от семеен тип в Раковски

Община Раковски обявява конкурс за ръководител на Центъра за настаняване от семеен тип. Длъжността е свързана със следните отговорности: Ръководи и отговоря за организирането, разпределянето,…
Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.084 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ“ УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ“ УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока…