Последни новини

Новини

Държавен фонд Земеделие одобри проведената оценка от МИГ Раковски по процедура BG06RDNP001-19.174 „МИГ Раковски 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства“

    Със Заповед № 03 – РД/1200 от 18.05.2020 г. на Изпълнителния директор на ДФЗ Васил Грудев е одобрена проведената процедура BG06RDNP001-19.174 „МИГ Раковски…Държавен фонд „Земеделие“ одобри проведената оценка от МИГ Раковски по първи прием на процедура BG06RDNP001-19.084-S1 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“