Новини
Анкета за проучване на мнението на жителите от територията на Община Раковски относно изпълнението на стратегии за местно развитие за програмни периоди 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. и ползите за развитие на територията на „Местна инициативна група – Раковски”, както и изготвянето на стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за периода 2023-2027 г.