Новини

Одобрен оценителен доклад по процедура по BG05M9OP001-2.089 „МИГ РАКОВСКИ – МП02/ИП3 – Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“

      С Решение № РД 05-233 от 24.06.2020 г. на Заместник-министъра и Ръководител на управляващия орган на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси…


О Б Я В А За прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”  Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.   Приложение към…


„Местна инициативна група Раковски“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.174-S1 „МИГ Раковски 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“

\ На 05.06.2020 г., председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Таня Пачова – управител на „АГРИНДО“ ЕООД,…


Държавен фонд Земеделие одобри проведената оценка от МИГ Раковски по процедура BG06RDNP001-19.174 „МИГ Раковски 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства“

    Със Заповед № 03 – РД/1200 от 18.05.2020 г. на Изпълнителния директор на ДФЗ Васил Грудев е одобрена проведената процедура BG06RDNP001-19.174 „МИГ Раковски…Държавен фонд „Земеделие“ одобри проведената оценка от МИГ Раковски по първи прием на процедура BG06RDNP001-19.084-S1 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

  Със Заповед № 03-РД/809 от 18.03.2020 г. е одобрен първи прием на проекти по процедура BG06RDNP001-19.084-S1 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването,…


„Местна инициативна група Раковски“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с „КОНПАКС“ ЕООД

На 27.03.2020 г., председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Гено Делгянски – управител на „КОНПАКС“ ЕООД, подписаха…


Държавен фонд Земеделие одобри проведената оценка от МИГ Раковски по втори прием на процедура BG06RDNP001-19.033 „МИГ Раковски 4.2 Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“

Със Заповед № 03 – РД/657 от 26.02.2020 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ Васил Грудев са одобрени всички проектни предложения по процедурата, като…


„Местна инициативна група Раковски“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001 – 19.034 – S1 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“

На 19.02.2020 г., председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и директорът на ОУ „Гео Милев“, село Белозем –…


СНЦ „МИГ Раковски“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001–2.089 „МИГ Раковски-МП02/ИП3 – Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“.

СНЦ „МИГ Раковски“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001–2.089 „МИГ Раковски-МП02/ИП3 – Повишаване на достъпа до услуги, които…