Дирекция “Бюро по труда”- Раковски провежда процедури за кандидатстване на работодатели

За вас работодатели

 

Дирекция “Бюро по труда”- Раковски провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Раковски уведомява работодателите от общините Раковски и Брезово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през септември 2017 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

·   безработни лица с поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 1 041.15 лв.;

·   безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) – свободни средства – 636.50лв.;

·   безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ)- свободни средства – 950 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

·   работодатели от частния сектор (Компонент 1) – свободни средства – 1 803.09 лв.;

·   държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) – свободни средства – 725.76лв.;

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи, в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата (в периода от 01.09.2017 г. до 12.09.2017 г., включително).

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Раковски, както и на тел. 03151/46-93