ЕКИПЪТ НА МИГ РАКОВСКИ ОБУЧИ ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ТЕРИТОРИЯТА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ

 

 

 

На 4 и 5-ти декември в заседателната зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1908“, в гр. Раковски екипът на МИГ Раковски проведе обучение на тема: „Подготовка и разработване на проекти по мерките от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Включиха се представители на различни организации в сферата на нестопанския сектор от Община Раковски. Първоначалното проучване показа, че преобладаващата част от участниците нямат опит в участие с проект към Стратегията на МИГ Раковски, една част от тях имат известни познания по темата или са участвали в проекти към други програми. От тях се очаква да разработят и да кандидатстват с проекти по мерките, свързани с развитие на човешките ресурси.

Лекторът на обучението Ренета Венева – дългогодишен психолог и обучител с опит в подготовката и изпълнението на проекти представи следните основни теми на присъстващите:

  • Правила и акценти при подготовка на проектно предложение, проектен цикъл, идентификация на нуждите и разработване на дърво на проблемите
  • Дефиниране на целите на проекта, дейностите за постигането им и целевите групи
  • Разработване на бюджет на проектното предложение.

След два дни усилена екипна работа бяха разработени и представени 4 проектни идеи:

  • създаване на център за социална интеграция и рехабилитация на територията на Община Раковски
  • Предоставяне на социални и здравни услуги на възрастни хора в риск
  • Интеграция в образователната система на ромски деца и ограмотяване на възрастни
  • Разработване на нови методики за работа с деца с поведенчески проблеми за преодоляване на агресията в училище.

Всички идеи могат да намерят своята реализация чрез мерките от стратегията за водено от общностите местно развитие, за което екипът на МИГ Раковски гарантира, че е винаги на разположение в офиса за консултации.