Ето какви ще са промените в помощите за деца през 2024 година

В Държавен вестник се публикува приетия от Парламента държавен бюджет. В този материал ще публикуваме важните промени в областта на семейните помощи за деца за 2024 година. Помощите се предоставят в пари или в натура а подкрепа на семействата за отглеждането на техните деца.

Детски надбавки

През 2024г. се запазва размерът на детските надбавки на същите нива. Така за едно дете ще се получават 50лв. Сумата за две деца е 110лв., за три деца – 165лв., за четири деца – 175лв., като за всяко следващо дете помощта за семейството расте с 20лв. Размерът на детските надбавки за близнаци остава 75 лв. на дете, колкото беше и досега.

Доход за детски надбавки 2024г.

Променят се кръгът от семейства, които имат право на семейни помощи. До сега се изискваше максимален доход за детски надбавки от 510 лв. доход на човек от семейството.  Новият праг за детски надбавки за 2024г. е 710 лв. доход на човек. Влизат в сила допълнителни условия за получаване на детски надбавки за хората с доход от 710.01 до 810лв. Те ще получават 80% от нейния размер.

От МТСП припомнят, че за изчисляване на дохода за детските надбавки се включва пълния доход на семейството.

Детски надбавки за деца с ТЕЛК

За 2024г. ще се изплащат по-високи детски надбавки за отглеждане на деца с увреждания. Те не са променяни от 2015г. Дете с над 90% степен на увреждане ще получава 1180 лева, дете с увреждане от 70 до 90% увреждане – 570 лева, а дете с увреждане от 50 до 70% – 450 лева на месец.

С 400 млн. лв. е увеличен бюджетът на социалната сфера догодина. Освен размерите на детските надбавки за деца с ТЕЛК са увеличени разходите за социалните услуги за тези деца, като повече на брой услуги в дневни центрове, логопеди и други специалисти.

Обезщетение за деца

Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст на бащата (осиновителя) остава без промяна – 780 лева. Паричните обезщетения при неизползване на допълнителния платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се изплащат в размер на 390лв. – 50 на сто от 780 лева.

Правителството увеличи семейните помощи за самотни майки отглеждащи деца до 3 годишна възраст от 99 лева на 181,44 лева.

Данъчни облекчения за деца 2024г.

Размерът на облекчението за деца за 2024г. е в зависимост от броя им, като за едно ненавършило пълнолетие дете е 6000 лева (сума за получаване до 600лв., когато през годината са получени доходи, обложени с 10 на сто данък ), за две – 12000 лева (сума за получаване до 1200 лв.), а за три и повече – 18000 лева. (сума за получаване до 1800лв.).

Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания е 12000 лева. (сума за получаване до 1200лв.).

За ползване на данъчните облекчения за деца в срок от 30 ноември до 31 декември 2023г. трябва да представите на работодателя си:

За ползване на данъчното облекчение за деца няма подоходен критерий. То може да се ползва само от единия родител в семейството. Сумата, която се изплаща, представлява възстановяване на вече внесен данък върху доходите, което означава, че родителят трябва да е имал облагаеми доходи през 2023 г.

В случай, че работодателят откаже да приеме декларацията родителят не губи правото да получи възстановяване на сумата и може да го направи в началото на 2024 г., като подаде пред НАП годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Размер на еднократна помощ при раждане и прехвърляне на майчинство

Размерът на еднократната помощ за раждане на дете през 2024г. се увеличава с 50%. За първо дете тя е 375лв., за второ дете е 900лв., за трето – 450лв. и за всяко следващо по 300лв. Помощта се полага на всяко семейство с новородено дете, независимо от доходите.

Майките могат да прехвърлят ползването на отпуска за бременност и раждане след 6-я месец от раждането на детето не само на бащата, но и на бабите и дядовците, при условие, че те работят по трудово или служебно правоотношение.

Същото право имат осиновителките, които ползват отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.

Бабата или дядото, на които е прехвърлен отпускът, имат право на обезщетение от НОИ, докато детето навърши 1 година. Размерът му е 90% от средния им осигурителен доход за последните 24 месеца.

Парламентът реши отпускът по майчинство да може да се ползва и от бабата или дядото след навършване на шестмесечна възраст на детето.  Това стана след приемането на второ четене на  разпоредби от удължителния закон за бюджета, с които се променя Кодексът на труда.

Семейни помощи за деца без доходен тест

Еднократна помощ от 300 лева за ученици, записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас през учебната 2024/2025г. Помощта е за всички ученици, независимо дали учат в държавно, общинско или частно училище.

Парламентът реши еднократната помощ да се дава на всички ученици в начална степен на образование, както и в осми клас. Това стана с приемането на промени в Закона за семейните помощи за деца. До миналата година еднократната помощ се даваше само на деца, записани в първи и осми клас. За учебната 2023-24 година тя също беше 300 лв.

Помощта се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

Финансовата подкрепа помага на родителите да закупят без затруднения част от основните пособия и дрехи, необходими за учениците. Тя се получава при положение, че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството. Предоставя се и за ученици, настанени в семейства на роднини и близки и в приемни семейства, както и на настойник/попечител.

Без доходен тест от 1 януари се предоставят и месечни помощи от 200 лева за отглеждане на дете до една година и месечни помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, когато децата се отглеждат от техните самотни осиновители.

Всички необходими документи за получаване на семейни помощи за деца може да видите на следния линк:

https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/semeyni-pomoshti/