Христос Възкръсна!

Христос възкресе – светът ликува
и с вяра чиста тоз ден празнува.
Звън на камбани вестта разнесе.
Христос възкресе! Христос възкресе!

Литургията в деня на Възкресение Христово
ПЪРВО ЧЕТИВО
Деян 10,34а.37-43
Ядохме и пихме с Него, след като възкръсна от мъртвите.
Четене от деянията на Апостолите.
В онези дни: Петър проговори и рече: „Вие знаете за станалите по цяла Юдея събития, които наченаха от Галилея след кръщението, що проповядваше Иван: Как Бог помаза с дух Свети и със сила Исуса от Назарет, който изходи Юдея, правейки добрини и изцерявайки всички насилвани от дявола, защото Бог беше с Него. И ние сме свидетели на всичко, що стори Той в Юдейската страна и в Йерусалим; и как Го убиха, като Го повесиха на дърво. Него Бог възкреси на третия ден и даде Му да се явява – не на целия народ, а нам, пред избраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с Него, след възкресението Му от мъртвите. И заповяда ни да проповядваме на людете и да свидетелствуваме, че Той е определеният от Бога съдия на живи и мъртви. За Него всички Пророци свидетелствуват, че всеки, който вярва в Него, ще получи прошка на греховете чрез Неговото име.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 117,1-2.16ав-17.22-23 (О: 24)
Тоя ден е Господ сътворил; да се зарадваме и да се развеселим в Него. Или: О Алилуя, Алилуя, Алилуя.
Славете Господа, защото Той е благ,
защото милостта Му е вечна.
Да каже сега Израил:
Той е благ, защото милостта Му е вечна.
Тоя ден е Господ сътворил; да се зарадваме и да се развеселим в Него.
Десницата Господня твори сила,
десницата Господня е висока.
Няма да умра, но ще живея,
и ще разгласям делата Господни.
Тоя ден е Господ сътворил; да се зарадваме и да се развеселим в Него.
Славете Господа, защото Той е благ.
Камъкът, който отхвърлиха зидарите,
той стана глава на ъгъла;
Това е от Господа, и е дивно в очите ни.
Тоя ден е Господ сътворил; да се зарадваме и да се развеселим в Него.
ВТОРО ЧЕТИВО
Кол 3,1-4
Търсете това, що е горе, дето е Христос.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до колосяни.
Братя: Ако сте възкръснали заедно с Христа, търсете това, що е горе, дето Христос седи отдясно на Бога; за небесното мислете, а не за земното. Защото вие умряхте, и вашият живот е скрит с Христа в Бога. А кога се яви Христос, вашият живот, тогава и вие ще се явите с него в слава.
Това е Божие слово.
или ад либитум
1 Кор 5,6в-8
Очистете стария квас, за да бъдете ново тесто.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.
Братя: Не знаете ли, че малко квас заквася цялото тесто? Затова очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, както сте безквасни; защото Христос, Пасхата наша, биде заклан за нас. Нека празнуваме, прочее, не със стар квас, нито с квас от злоба и лукавство, а с безквасни хлябове от чистота и истина.
Това е Божие слово.
ПОСЛЕДОВАНИЕ
(Трябва да се каже днес; в другите дни на осмината ад либитум)
Жертвата пасхална с песни хвалят днес Християни.
Агнец спаси овците: грешниците с Отца си помири вече Христос невиний.
В бой се биха и смъртта и животът; житейски вожд мъртъв, жив царува.
Кажи ни, Марио, що видя ти из пътя?
На живия Христос гроба: и славата Му като възкръснал.
И ангели – свидетели и дрехи.
Възкръсна Христос – надежда моя, превари ще ви в Галилея. Знаем, че Христос възкръсна от мъртвите наистина: помилвай ни, Царю победител.
АЛИЛУЯ
1 Кор 5,7в-8а
R: Алилуя, Алилуя
Христос, Пасхата наша, биде заклан за нас; нека празнуваме в Господа.
R: Алилуя, Алилуя
ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 20,1-9
Той трябваше да възкръсне от мъртвите.
Четене от светото Евангелие според Йоан.
В първия ден на седмицата Мария Магдалина дохожда на гроба рано, докле беше още тъмно, и вижда, че камъкът е вдигнат от гроба. Затичва се тогава и дохожда при Симон Петър и при другия ученик, когото Исус обичаше, и каза им: „Дигнали Господа от гроба, и не знаем, де са Го турили.” Тогава излезе Петър и другият ученик, и тръгнаха за гроба. И двамата тичаха наедно; но другият ученик се затече по-бързо от Петър и пръв дойде на гроба. И като надникна, видя, че повивките стоят; ала не влезе в гроба. След това дохожда Симон Петър, влезе в гроба и вижда, че само повивките стоят; пък кърпата, която беше на главата Му, не стоеше при повивките, а – свита отдясно на едно място. Тогава влезе и другият ученик, който пръв беше дошъл на гроба, и видя, и повярва. Защото още не знаеха Писанието, че той трябва да възкръсне от мъртвите.
Това е слово Господне.