Къде е забранена пашата на селскостопански животни

ОБЩИНА РАКОВСКИ,ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

В изпълнение на чл.125, ал.1 от Закона за горите (ЗГ) и на основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с писмо с вх. № 26-1675-3/ 01.02.2017 г. на директора на ТП „Държавно ловно стопанство – Тракия“ с. Стряма

З А Б Р А Н Я В А М:

Пашата на селскостопански животни във всички територии, които са общинска горска собственост, както и всички горски територии държавна собственост на територията на община Раковски, попадащи в защитени зони по Натура 2000.
Заповедта да се сведе до знанието на всички кметове на кметства от община Раковски, за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Божидар Стрехин – зам.кмет на община Раковски.