КЛИП ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МЕРКИ ОТ ПРСР НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАКОВСКИ

 

В изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие през 2019 година, екипът на Местна инициативна група Раковски проведе 4 процедури за подбор на проектни предложения по мерки от Програма за развитие на селските райони.

В рамките на първия срок по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ са одобрени 6 проекта на стойност 998 390,34 лв. След проведения втори прием по мярката е разгледано и одобрено едно проектно предложение на стойност 265 000 лв.

По втори прием на мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“ са одобрени 2 проекта на стойност 199 800,80 лв.

През месец октомври приключи оценката на входираните проектни предложения по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, като са одобрени 4 проекта на стойност 316 663,12 лв.