Конкурс за СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ” В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ГР.РАКОВСКИ

БЮРО ПО ТРУДА ГР.РАКОВСКИ

О Б Я В Я В А

ВЪНШЕН ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ” В ДИРЕКЦИЯ „БЮ’РО ПО ТРУДА” – ГР.РАКОВСКИ

Място на работа – ДБТ Раковски бул.Г.С.Раковси № 108 А

Начин на провеждане на подбора : по документи ,чрез решаване на тест  и интервю

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

– образование – Средно образование

– минимален професионален опит: 1 година

Длъжноста старши специалист се заема по трудово правоотношение

Необходими документи за кандидатстване:

– заявление ;

– декларация на основание чл.107 а,ал.1 от Кодекса на труда по приложен към настоящите Правила (Образец №10)

– ксерокопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация ;

– ксерокопие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит ;

– CV европейски формат.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие във външния подбор в ДБТ Раковски на адрес : гр Раковски бул. Г.С.Раковски №108А, ет.4, стая №2 при г-жа Деливанска 

Краен срок за подаване на документите:- до 24.02.2017 г.включително

 

На информационното табло в ДБТ Раковски се поставя обявата , списъците на допуснатите до подбор кандидати с датата , часа и мястото на провеждане на подбора и списъците на недопуснатите до подбор кандидати.

За допълнителна информация тел.03151 24-28