КОНКУРС ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”

Конкурс за свободно работно място

 

За длъжността: „Младши експерт” в Дирекция „Бюро по труда” – Раковски

 

Основните функции и дейности, осъществявани от длъжността „Младши експерт” в Дирекция „Бюро по труда” – гр. Раковски са свързани с:

-Реализиране на  програми и мерки за заетост и обучение на възрастни; обработка на отчетни документи и осъществяване на контрол по изпълнение на сключените договори по ЗНЗ, както и реализиране на схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Основна месечна заплата за длъжността се определя: от 420 лв. до 567 лв.

 

·                    Изискана минимална степен на завършено образование:

         Професионален бакалавър

·                    Минимален професионален опит:

         0 година/години

·                    Ранг/Специфично наименование:

         V младши

·                    Допълнителни умения и квалификации:

    – предпочитани специалности от областите на висшето образование по професионални направления: икономика, администрация и управление, социални дейности и право; 

– минимален професионален опит: не се изисква;

– знания в областта на: нормативните и поднормативни актове, свързани с труда и трудовите правоотношения, пазара на труда и безработицата, дейността на Агенцията по заетостта, ДРСЗ и ДБТ – придобити в образованието, допълнителната квалификация или професионалния опит; 

– умения: комуникативност, умения за общуване, работа в екип; добри умения за работа с компютър, придобити като професионален опит.

Длъжността  се  заема  по  служебно  правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7, ал. ал. 1, 2 от Закона за държавния служител.

Начин за провеждане на конкурса (всички изброени):

Решаване на тест
Интервю

Област, община, населено място:

Пловдив, Пловдив, Пловдив

Адрес:

Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Пловдив, гр. Пловдив 4003, ул. „Самара” № 7, отдел „ФСДППО”

Административно звено:

Специализирана администрация/Главна дирекция „Услуги по заетостта“/Дирекция „Регионална служба по заетостта“

Лице за контакт:

Име: Служител ДРСЗ
Телефон: 032/96-01-27

Краен срок за подаване на документи:

07.09.2016 г.

Ден на публикуване:

24.08.2016 г.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

www.az.government.bg 

На информационното табло на Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Пловдив, гр. Пловдив, и на информационните табла на дирекции „Бюро по труда” от регион Пловдив, както и на Интернет страницата на Агенцията по заетостта се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурс кандидати с датата, часа и мястото на провеждането на конкурса и списъците на недопуснатите до конкурс кандидати.

Обявата за конкурса се публикува и на Интернет страницата на Административния регистър и в EURES – Европейският Портал За Професионална Мобилност.

Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.

·                    Заявление за участие в конкурс Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС

·                    Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за обява на конкурси

·                    Ксерокопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

·                    ксерокопие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, при наличие на такъв;

·                    Професионална автобиография