Конкурс за заемане на длъжността -Директор на ОДЗ ”Щастливо детство”- гр.Раковски

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

п.к.  4150, пл. „България” № 1, тел. 03151/2260, факс: 03151/2361, e-mail: oa@rakovski.bg

 

                                                                  ОБЩИНА РАКОВСКИ

На основание чл.44, ал.2, във вр. с 44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.90 и чл.91 от КТ във връзка с чл. 217 ал. 3 и  ал. 5 от Закона за предучилищното и училищно образование

ОБЯВЯВА:

Конкурс за заемане на длъжността “Директор”на ДГ ”Щастливо детство”- гр.Раковски

I.                   Кратко описание на длъжността:

 Директорът на общинска детска градина планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на образователния процес в институцията, в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно- управленска и финансова дейност в детската градина

II. Кандидатите да отговарят на следните изисквания по смисъла на чл. 213, ал.4 от ЗПУО:

1. Да са български граждани

2. Длъжността “Директор” на общинска детска градина може да се заема и от:

·         граждани на други държави членки;

·         чужди граждани, ако са предложени по международни спогодби;

·         продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието;

·         дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.

3. Да са завършили висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация “учител”.

4. Да имат завършено висше образование с образователна квалификационна степен „магистър“, професионална квалификация „учител“ и педагогическа правоспособност, която позволява да се изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа на директор в детската градина, по следните професионални направления:

– професионално направление: педагогика, специалност: предучилищна педагогика, присъдена професионална квалификация: детски учител;

– професионално направление: педагогика, специалност: предучилищна педагогика и чужд език, присъдена професионална квалификация: детски учител;

-професионално направление: педагогика, специалност: предучилищна и начална училищна педагогика, присъдена професионална квалификация: детски учител и начален учител;

-професионално направление: педагогика, специалност: всички специалности, присъдена професионална квалификация: педагог/учител;допълнителна квалификация: детски учител;

– професионално направление: теория и управление на образованието, специалност: всички специалности, присъдена професионална квалификация: педагог/учител; допълнителна квалификация: детски учител;

– професионално направление: педагогика на обучението по…., специалност: всички специалности, присъдена професионална квалификация: педагог/учител; допълнителна квалификация: детски учител;

5. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж по смисъла на чл. 213, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищно образование.

6. Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват учителска професия по смисъла на чл. 215, ал. 1, т. 2 от ЗПУО

7. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията- чл. 215, ал. 1, т. 1 от ЗПУО

8. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието.

9. Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл.188, т.2 и т.3 от Кодекса на труда, освен ако наказанието е заличено.

10. Трудовият договор на кандидата като директор на ДГ да не е прекратен на основание чл.330, ал.2, т.6 или чл. 328, ал.1, т.5 от КТ.

III. Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи:

  1. Заявление до кмета на общината за допускане до конкурс (свободна форма)
  2. Документ за самоличност (копие)
  3. Документи за завършено висше образование, квалификация, правоспособност, научна степен или научно звание, ПКС (копия)
  4. Свидетелство за съдимост (в срок на валидност)
  5. Професионална автобиография.
  6. Документи за учителски стаж, трудова книжка (копие)
  7. Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандидата и медицинско удостоверение, че кандидатът не се води на учет в Психиатричен диспансер по местоживеене.
  8. Декларация, че към момента на подаване  на документите кандидатът не е лишен по съдебен или административен ред от правото да упражнява учителска професия и да няма наложено дисциплинарно наказание (свободна форма).

При подаване на документите всеки кандидат да представи и оригиналите на дипломата за завършено висше образование и трудовата си книжка за сверяване.

IV. Начин на провеждане на Конкурса:

1. Конкурсът се провежда в три етапа:

·         Допускане по документи;

·         Писмен тест;

·         Интервю.

2. До конкурсът се допускат лица представили всички необходими документи. Конкурсната комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността.

3. Тестът и интервюто се провеждат в един ден, в сградата на Общинска администрация – гр. Раковски.

4. До интервю се допускат кандидати, чиито резултати от теста са над определен минимум точки.

 Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса в едномесечен срок      от публикуване на обявата- от 24.01.2017 до 24.02.2017. Документите ще се приемат в сградата на Община Раковски, пл. България №1, етаж 2 , стая №1 в отдел “Човешки ресурси”.

Длъжностната характеристика за заемане на длъжността “Директор” на детска градина в Община Раковски са на разположение в стая №1, етаж 2, където всеки кандидат може да се запознае с тях в работно време от 8.00-12.00 часа и от 13.00-17.00 часа.

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 03151/2346