„КОНПАКС“ ЕООД и „Местна инициативна група Раковски“ подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

 

 

Председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Гено Делгянски – управител на „КОНПАКС“ ЕООД подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Стойността на проект „Цех за полуфабрикати за сладкарската промишленост“ е в размер на 193 400 лв., от които 96 700 лв. безвъзмездна финансова помощ.

КОНПАКС“ ЕООД произвежда сладка, конфитюри и мармалади основно в големи разфасовки като суровина за производството на сладкарски изделия. Поради проявения интерес към производството и доставката на шоколадов кувертюр, фирмата решава да оборудва едно от неизползваните си помещения и да разшири дейността си. С внедряване на новозакупеното оборудване, което използва топкова мелница и шнеков конвейр, максималният капацитет на производство може да достигне 750 кг. кувертюр за 2 дни, като за 200 работни дни производството може да достигне до 200 тона. Оборудването използва иновативен метод – технологичното почистване на оборудването не се прави с вода, а с малко количество мазнина, което води до ползване на по-малко вода в производствения процес, а водата е ценен природен и местен ресурс.

С реализиране на проектните дейности ще бъдат постигнати следните цели: постигане на балансиран икономически растеж, укрепване на конкурентоспособността, привлекателността и качеството на живот на територията на МИГ Раковски, тъй като се цели повишаване на конкурентоспособността на кандидата и предоставяне на по-качествени услуги и производства за населението от територията. Специфичните цели на проекта са съдействие за насърчаване на инвестициите в създаването и развитието на икономически дейности в неземеделски сектор и насърчаване на заетостта и разкриване на работни места, както и запазване на вече съществуващите работни места във фирмата-кандидат.