Мария Гиева – Изплънителен директор на МИГ-Раковски: над 4 млн. евро могат да бъдат усвоени чрес местна инициативна група – Раковски

– Здравейте, г-жо Гиева, през 2015г. приключи изпълнението на проектите по Стратегията за местно развитие от предишния програмен период, удовлетворена ли сте от постигнатите резултати?
– Разбира се, че съм удовлетворена, постигнахме договориране на средствата около95 %, проектите бяха много разнообразни и изпълнени в много кратки срокове. По-важното е, че бенефициентите са доволни от финансовата помощ, която получиха въпреки административните трудности и бюрокрацията, с които се сблъскаха. Ежеседмично получавам запитвания кога предстои отваряне на мерките от Местната инициативна група, защото осъзнават, че с нас се работи много по-лесно и имат по-голям шанс за успех, отколкото на национално ниво, тъй като разполагаме с бюджет, който е запазен само за територията на община Раковски. Освен това през новия програмен период се предвижда двойно увеличение на бюджета за ЛИДЕР от Програмата за развитие на селските райони.

– Кога се очаква МИГ Раковски да стартира отново своята дейност през новия програмен период 2014 – 2020?
– Ние вече стартирахме, на 07 декември 2015г. подписахме договор за финансиране по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на стойност 25 000 евро за изготвяне на Стратегия за местно развитие, която ще внесем в управляващия орган до края на м. май 2016г. Срокът за нейното одобрение е до края на м. август 2016г.

– Предстоят ли срещи с физически и юридически лица за информирането им относно това – по какви мерки могат да кандидатстват?
– -Да, предвиждат се доста информационни събития. За гарантиране на широка обществена активност и информираност на местното население ще проведем няколко срещи, семинари и конференции за окуражаване на активното участие на населението в процеса на местно развитие. Тези събития ще бъдат диференцирани – за представители на местната власт, на бизнеса и на неправителствения сектор. На работните срещи ще бъде дадена възможност на всички да представят своите идеи за развитие и въпроси, които са останали неразрешени, за да бъде постигнато общо за цялата местна общност становище относно целите и приоритетите.

– От къде и по какъв начин заинтересованите лица могат да черпят информация за времето и мястото на организираните срещи?
– Всички събития се обявяват на сайта на МИГ-Раковски www.mig-rakovski.eu, на фейсбук страницата ни и по кабелната телевизия Канал М.

– Кои лица ще могат да кандидатстват по мерките, които предстои да бъдат отворени?
– През новия програмен период имаме възможност да приложим така нареченото „кръстосано финансиране“ или многофондово финансиране. Това означава, че в Стратегията за местно развитие можем да включим финансиране от няколко европейски фонда. Този път се разширява кръгът от потенциално допустими бенефициенти, тъй като освен Програмата за развитие на селските райони можем да включим още 4 програми – Оперативна програма за развитие на човешките ресурси, Оперативна програма за наука и образование за интелигентен растеж, Оперативна програма ,,Околна среда“, Оперативна програма ,,Иновации и конкурентоспособност’’.
Най-обобщено допустимите ползватели на безвъзмездна финансова помощ са микро, малки и средни предприятия, земеделски производители, преработвателни предприятия, неправителствени организации – настоятелства на детски градини, училища и църкви, читалища, спортни клубове, детски градини и училища, включително професионалните гимназии, доставчици на социални услуги, лечебни заведения и не на последно място Община Раковски.
Дейностите, за които могат да кандидатстват са със широк спектър – земеделски и неземеделски дейности, обучения на служителите на предприятията, обновяване на населените места, развитие на културното наследство и туризма. Повече информация може да получите на срещите, които организираме.

– Каква ще бъде сумата, която ще бъде разпределена между кандидатствалите одобрени кандидати?
– Максималният размер, който може да бъде усвоен от територията на Община Раковски е 4 327 000 евро, като максимална стойност на проектите може да бъде до 200 000 евро. Смятам, че ние имаме потенциал да усвоим тези средства и ще положим усилия в процеса на изпълнение да се представим толкова добре, че да заявим допълнително още 25 %, на които имаме право.
Бъдете активни и изпращате вашите предложения и идеи за проекти (публични и частни) на нашия е-мейл mig.rakovski@gmail.com. Вашето мнение е водещо!