МАРИЯ ГИЕВА ПРИСЪСТВА НА КОМИТЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА ПОДХОДА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“

Изпълнителният директор на МИГ Раковски Мария Гиева взе участие в комитет за координация на подхода „Водено от общностите местно развитие“, който се проведе на 19.12.2019 г. в сградата на Министерство на земеделието, храните и горите. На срещата бяха обсъдени постигнатите резултати във връзка с координацията между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи във връзка с изпълнението на подхода „ВОМР“. МИГ Раковски беше сред местните инициативни групи, дадени като добър пример за работа по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по която са в процес на изпълнение 4 проекта, а два ще стартират през 2020 г.

Мария Гиева отстояваше позицията да бъде решен въпроса с финансирането на МИГ от страна на Държавен фонд „Земеделие“, за да може екипите да работят спокойно, както и да се ускори процеса по разглеждане на проектите на кандидатите.

Общата позиция на Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа /АБНЛМ/ относно ЛИДЕР/ВОМР за програмен период 2021-2027 е за следващото поколение европейско финансиране част от Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЕСИФ/ да се използва за постигане на целта „Европа по-близо до гражданите“. Постиженията на ЛИДЕР/ВОМР показват, че местните инициативни групи са в състояние да защитават европейските ценности, когато са признати за местни движещи сили за промяна и развитие и имат възможност да бъдат иновативни в своите региони.

АБНЛМ предложи да се осигури поне същия бюджет за ЛИДЕР от ЕЗФРСР, който е в момента или минимум 8% за ВОМР от всички ЕСИФ (ЕФРР, ЕСФ и ЕФМДР), за да се използва пълноценно потенциала на инструментите и синергиите на различни фондове за интегрирано местно развитие.