Местна инициативна група-Раковски изпълнява проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

Екип на МИГ-Раковски и членове на Общото събраниеЕкип на МИГ-Раковски и членове на Общото събрание

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ“ изпълнява проект по договор № РД 50-166 от 07.12.2014 г.  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год. на стойност 48 637,75 лв. Основните дейности по проекта са:

 • Подготовка и провеждане на информационни кампании – 2 бр.
 • Изготвяне и разпространение на информационни материали за информиране на местното население
 • Провеждане на информационни срещи/семинари – 2 бр.
 • Информационни конференции – 2 бр.
 • Поддържане на електронна страница
 • Публикуване на информация по проекта в регионални медии
 • Обучение на екипа на МИГ
 • Обучение на местни лидери
 • Проучване и анализ – 2 бр.
 • Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията – 2 бр.
 • Извършване на експертна работа за подготовка на стратегията
 • Провеждане на информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност – 3 бр.
 • Провеждане на обществено обсъждане – 3 бр.

Целта на всички информационни кампании е да бъде въвлечена местната общност в процеса на изготвяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие, с която Местната инициативна група да кандидатства за финансиране пред Министерство на земеделието и храните до края на м. май 2016 г.