Местна инициативна група Раковски – партньор по проект за транснационално сътрудничество „Кажете сирене! Балканско сирене!“

На 03 април 2019 г. Председателят на Управителния съвет на „МИГ – Раковски“ Георги Лесов подписа в град Кишинев, Молдова, меморандум за партньорство по проект за транснационално сътрудничество „Кажете сирене! Балканско сирене!“ с партньори от Гърция, Румъния, България, Словения и наблюдатели от Молдова. Проектът има за основна цел да насърчава и промотира традиционните балкански сирена, като по този начин се инвестира в едно по-здравословно хранене, осигуряват се достойни доходи за производителите и устойчива производствена индустрия с възможности за туризъм и културни дейности. Очаква се да бъдат проведени проучвания и изследвания за произхода на сиренето на територията на Балканите и да бъдат организирани множество фестивали и събития с цел маркетинг на балканското сирене.

Основните действия за реализиране на проекта ще бъдат насочени към:

  1. Проучване на приликите и разликите в имената на сирената във всяка страна; създаване на електронна и печатна книга на балканските сирена; съвместни разработки с научни институти и лаборатории.

  2. Създаване на марката „Балканско сирене“ основано на традицонните предимства на балканските сирена съчетаващи както различни ползи за здравето на консуматорите, така традиционните техники на производство и качество на произвежданите продукти.

  3. Създаване на туристически продукти като: „Балкански път на сиренето“ – истории, митове и традиции в комбинация с традиции в гастрономията, културата и производството на вино; изложби, визити, колекции свързани с производството на сиренето.

  4. Изграждане на основните инструменти на проекта: уебсайт, лого и слоган; база данни.

  5. Изграждане на мрежа за партньорство чрез позициониране на марката и създадения „път на балканското сирене“ и участие в различни мероприятия, конференции и фестивали.

Приблизителният бюджет на проекта е около 489 000 евро за всички партньори.

От началото на изпълнението на Стратегията за водено от общностите месно развитие (СВОМР) на Сдружение „Местна инициативна група – Раковски“ до м. април 2019 г. са подписани три договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 420 666,50 лв. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Европейския Социален Фонд.

По „Програмата за развитие на селските райони“ 2014-2020 са оценени 17 проекта с одобрен общ размер на субсидията 1 554 586,53 лв. по три процедури – BG06RDNP001-19.033 „МИГ Раковски 4.2 Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“, BG06RDNP001-19.034 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“ и BG06RDNP001-19.084 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“. Предстои разглеждането на оценителните доклади от Държавен фонд „Земеделие“.