„Местна инициативна група Раковски“ подписа договор с УО на ПРСР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.355 за подбор на проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020

 

 

 

„Местна инициативна група Раковски“ подписа договор с УО на ПРСР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.355 за подбор на проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020

 

На 11.05.2021 г. беше подписан Административен договор за безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проект „Популяризиране на културното наследство на териториите на МИГ Стралджа и МИГ Раковски“ на стойност 195 530,74 лева.

„Местна инициативна група Раковски“ ще си партнира с „Местна инициативна група Стралджа 2016“, като се предвижда да бъдат реализирани следните дейности:

  • Публичност и информираност за проекта – в рамките на тази дейност ще бъде създаден и ще функционира интернет сайт на проекта. Сайтът ще бъде съвместен продукт и в него ще се обявяват изводите от направеното проучване на съвместното фолклорно наследство, както и ежегодните събития, които ще се провеждат. С оглед на осигуряване на медийна подкрепа на двата фолклорни фестивала ще бъдат направени две публикации в регионална преса (МИГ Раковски) и излъчени 10 радиоклипа.
  • Проучване на съвместното фолклорно наследство на територията – територията и на двете МИГ партньори попада в Тракийската долина. Назад във времето, множество фолклорни традиции са се утвърдили, като характерни за тази част от България. Тракийският фолклор, песни и танци са познати далеч извън пределите на страната ни. Чрез провеждане на проучване на фолклорните традиции и обичаи на всяка МИГ – партньор, ще бъдат системно описани онези, които биха могли да служат за основа на ежегодни фолклорни фестивали на територията на двете МИГ.

Закупуване на оборудване за провеждане на ежегодни фолклорни фестивали – предвиденото оборудване за мобилна сцена и осветление за МИГ Раковски включва следните минимални параметри:

  • покрита модулна сцена – модули 24 бр. с размери 2х1м ) с регулируеми крака, товароносимост 500 кг/ м2, включително стълба за подиум с парапет. • покрив за модулна сцена и компоненти за свързване и обезопасяване на сцената
  • оборудване за осветление:
  • озвучителна апаратура за ползване на покрита модулна сцена. Закупеното оборудване ще се използва за провеждане на фолклорния фестивал.
  • Провеждане на два фолклорни фестивала – на територията на МИГ Стралджа и МИГ Раковски след проведена медийна кампания и проучване на общите фолклорни традиции ще бъдат проведени в различни дни по един еднодневен фолклорен фестивал. В рамките на всяко събитие ще бъде привлечена публика от територията на всеки МИГ домакин и региона. Целта е събитията да популяризират общите традиции, обичаи, танци и песни, а събитията да станат ежегодни, като така се привличат туристи и гости на територията.

Това е трети проект за сътрудничество за „Местна инициативна група Раковски“, припомняме, че на 09.07.2020 г. бе подписан договор за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество „Териториален маркетинг и промотиране на селските райони“ на стойност 48 629 лева, чието изпълнение следва да приключи през август 2021 г., а на 02.04.2021 г. бе подписан договор за безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проект „Кажи сирене! Балканско сирене“ на стойност 492 066,74 лева.