„Местна инициативна група Раковски“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.174-S1 „МИГ Раковски 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“

На 08.09.2021 г., председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Пенка Милиева – земеделски производител, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ в размер на 63 265 лв. се предоставя за реализирането на проект „Модернизиране на кравеферма в село Болярино чрез изграждане на доилна зала” по процедура BG06RDNP001-19.174-S1 „МИГ Раковски 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“ и е в размер на 50 % от общите допустими разходи.

Проектното предложение предвижда преустройство на съществуваща кравеферма с цел подобряване на количеството и качеството на млеконадоя и хуманното отношение към животните чрез изграждане на доилна зала и закупуване на ветеринарен станок, роторни четки и автоматични поилки за отглежданите животни. Реализирането на проектните дейности ще доведе и до подобряване на условията на труд на заетите в стопанството, ще бъде разкрито едно ново работно място.

Чрез реализиране на проектните дейности ще бъдат постигнати следните резултати:

  • повишаване на производителността на труда, качеството и добавената стойност на продукцията;

  • насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;

  • разкриване на едно работно място.

Това е четвърти подписан договор по процедура BG06RDNP001-19.174-S1 „МИГ Раковски 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски, като към момента са подписани договори с всички одобрени кандидати по мярката: „АГРИНДО“ ЕООД, ЗП Иван Атанасов Йовчев и „Милкком България“ ЕООД.