„Местна инициативна група Раковски“ подписа шести договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.034-S1 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“

На 10.11.2020 г. Изпълнителният директор на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Мария Гиева и Петър Нихтянов – Председател на Народно читалище „Христо Ботев – с.Болярино – 1999 г.“ подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.034 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 21 043,50 лв. и се предоставя за реализирането на проект „Фестивал на тракийската народна музика – с. Болярино“, включващ следните основни дейности:

  • Организиране и провеждане на фестивал на тракийската народна музика, който да се превърне в ежегодно събитие, като първото му издание ще бъде посветено на известния саксофонист от село Болярино – Миньо Георгиев.
  • Изработване, заснемане и монтаж на рекламен видеоклип, който ще популяризира фестивала, но също и село Болярино – люлка на известни музиканти, прославили родното село с изпълненията на традиционна тракийска музика.
  • Закупуване на оборудване, необходимо за провеждане на фестивала: мобилно осветление, шатри, маси и столове,

 

Това е шести подписан договор по мярка 21 „Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“.