Местна Комисия за Борба с Противообществени Прояви на Малолетни и Непълнолетни за община Раковски функционира от септември

От месец септември в гр.Раковски функционира  МКБППМН /Местна Комисия за Борба с Противообществени Прояви на Малолетни и Непълнолетни/ .Структурата е създадена с цел да  разглежда противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни.Издирва малолетни и непълнолетни, които са извършили противообществени прояви, консултира деца и семейства в риск и оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват при възпитанието на децата. Работи с инспектор Детска Педагогическа Стая, със социални работници от Отдела за Закрила на Детето, с училищни комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни /УКБППМН /и неправителствени организации.

Състава на комисията е следния:

Председател на МКБППМН при Община Раковски   – г-н Йовко Романов – зам.кмет.

Секретар – г-жа Катя Камбурова.
Юрист – г-жа Мариета Димитрова
Обществени възпитатели :
– г-н Атанас Атанасов – учител и психолог
– г-жа Ирина Чавдарова – учител
– г-жа Гинка Чавдарова
Инспектор „Детска Педагогическа Стая” – г-н Иван Гаджев

Към Местната Комисия за Борба с Противообществени Прояви на Малолетни и Непълнолетни гр.Раковские открит Консултативен Кабинет,който се намира в сградата на Белия Дом /бивша на АПК-Раковски/ на бул.”Г.С.Раковски”№108,етаж първи.
Целта на КК е превенция и противодействие на асоциално (девиантно) поведение на малолетни и непълнолетни. Съдействие на деца, родители (лица, които ги заместват), учители, възпитатели, педагогически съветници, социални работници, инспектори от детски педагогически стаи /ИДПС/ и други специалисти, които работят с деца и по проблеми на деца при осъществяване на превантивна дейност.Провеждане на превантивна, индивидуална и групова, корекционно-възпитателна работа.
Консултативният Кабинет ще бъде отворен всяка сряда, а при необходимост и други дни от седмицата.

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН : 0888 988 265