МИГ-Раковски подписа договор за финансиране

 

На 30.11.2016г. премиерът в оставка Бойко Борисов и земеделският министър Десислава Танева връчиха на официална церемония споразумението за финансиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-Раковски по Програма за развитие на селските райони. На събитието в Министерския съвет присъства изпълнителният директор Мария Гиева, където бяха връчени 19 договора на многофондови стратегии на местни инициативни групи по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР” от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.).

Споразумението на МИГ-Раковски е на обща стойност 4,5 млн. лева и е финансирано със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския социален фонд. С него ще се финансират дейности, свързани с инвестиции в общинска инфраструктура – реконструкция на улици и площади; създаване на спортни съоръжения, развитие и модернизация на микропредприятия, модернизиране на земеделските стопанства, опазване на културното наследство, намаляване на безработицата, обучения, внедряване на иновации, развитие на социалното предприемачество и други.

migovete