МИГ-Раковски проведе общо събрание

Общо събрание на МИГ-РаковскиОбщо събрание на МИГ-Раковски

По инициатива на Георги Лесов, председател на управителния съвет беше свикано Общо събрание на МИГ-Раковски. „Съставът на Управителния съвет и Общото събрание на МИГ е необходимо да се приведе в съответствие с изискванията на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони, като делът на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния управителен орган и в колективния върховен орган да не превишава 49 %“ разясни Лесов. За целта бяха поканени местни лидери – представители на неправителствени организации, предприемачи и активни граждани от всички заинтересовани сектори от Община Раковски, които да се включват като членове. В момента общото събрание на МИГ включва 33 представители от над 70 % от заинтересованите групи от всички населени места, което ще допринесе с допълнителни 12 бонус точки от критериите за оценка на Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Припомняме, че Местна инициативна група Раковски подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год. на стойност 48 637,75 лв.