МИГ Раковски, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.032 „МИГ Раковски – МП01/ИП5 – Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“

 

 

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 5 „Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“ на ОП РЧР

Настоящата процедура е насочена към увеличаване броя на включените в самостоятелна заетост лица от територията на МИГ Раковски, като по този начин допринася за създаването и развитието на устойчив бизнес на територията на МИГ Раковски. Проектите ще са ориентирани към лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност – безработни или заети.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОП РЧР за Водено от общностите местно развитие.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Раковски.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват: популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество; предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения (специализирани обучения); предоставяне на специализирани консултантски услуги на самостоятелно заети лица по въпроси, свързани с развитието на бизнеса и според конкретните нужди.

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 195 000,00 лв.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.mig-rakovski.eu и https://eumis2020.government.bg, в раздел „Отворени процедури“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” и от там процедура BG05M9OP001-1.032 „МИГ Раковски – МП01/ИП5 – Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“.

Процедурата е с няколко крайни срока за кандидатстване. Първи краен срок за представяне на предложения: 19.03.2018 г., 17:30 ч. Втори краен срок за представяне на проектни предложения /при неусвоен бюджет след първия прием/: 01.10.2018 г., 17:30 ч.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.