МИГ „Раковски“ с финансовата подкрепа на ПРСР обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.2 от СВОМР

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ“

ОБЯВЯВА

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване

I.Наименование на мярката

Мярка 4.2 МИГ – Раковски Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Раковски“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

II. Допустими кандидати,

За подпомагане могат да кандидатстват:

Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители (които не отговарят на определението малки стопанства) Групи/Организации на производители;

Предприятия /Физически и Юридически лица/, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.

III.Допустими дейности

Подкрепа се предоставя за новосъздадени и съществуващи предприятия за инвестиции, подобряващи цялостната дейност на предприятията, свързани с: преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти; развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти.

Подкрепата ще бъде насочена към:

– Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;

– Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;

– Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;

– Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината;

– Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;

– Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;

– Инвестиции за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление;

– Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.

Допустими за финансова помощ по процедурата са следните разходи:

Материални инвестиции:

1. Разходи за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;

2. Разходи за закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга в т.ч. за преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване, за производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси, за опазване на околната среда, за производство на енергия от ВЕИ, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса, за подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

3. Разходи закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините и/или на готова продукция;

4. Разходи за изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието;

5. Разходи за инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на ЕС;

6. Разходи закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за производствена дейност /до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи/.

Нематериални инвестиции:

1. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Най-много 12% от общия размер на допустимите инвестиции по проекта;

2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права, лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

3. Закупуване на софтуер;

4. Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, само в случаите, в които същите част от общ проект на кандидата:

5. Разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията.

IV. Период за прием на проектни предложения

Процедурата се обявява с два крайни срока за кандидатстване, но втори прием ще има само в случай, че има наличен финансов ресурс след първия прием.

Първият период за прием е с начален срок 28.06.2018 г., а крайният срок за подаване на проектните предложения е 31.07.2018 г., 23:30 часа.

Вторият период за прием е с начален срок 22.11.2018 г., а крайният срок за подаване на проектните предложения е 31.12.2018 г., 23:30 часа.

Всяко проектно предложение, подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата покана.

V.Бюджет на приема

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата чрез подбор на проектни предложения за първи прием е в размер на левовата равностойност на 300 000 лв.

В случай, че има неусвоен бюджет след първи прием на проектни предложения, максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за втори прием е в съответствие с неусвоения бюджет от първия.

VI. Минимален и максимален размер на безвъзмедната финансова помощ за конкретен проект

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 14 500 лв. за МСП по смисъла на Закона за МСП и 11 600 лв. за големи предприятия по смисъла на Закона за МСП при минимален размер на общите допустими разходи за един проект –29 000 лв.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 100 000 лв. за МСП по смисъла на Закона за МСП и 80 000 лв. за големи предприятия по смисъла на Закона за МСП при максимален размер на общите допустими разходи за един проект –
200 000 лв.

VII. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест

Проекти с инвестиции и дейности, насочени в чувствителни сектори – над 75% от обема на преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори – ДА 20 точки / НЕ 0 точки

Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 10% за предприятието – ДА 10 точки / НЕ 0 точки

Степен на иновативност – 0 – 10 т.

Проекти с инвестиции за постигане на стандартите на ЕС – ДА 10 точки / НЕ 0 точки

Проекти с инвестиции за преработка и производство на сертифицирани биологични продукти – ДА 10 точки / НЕ 0 точки

Проекти, създаващи заетост – до 2 нови работни места – 5т., над 3 нови работни места – 10т.

Ясна връзка между целите на проекта и предложените дейности и общата цел, поне един от приоритетите и поне една от специфичните цели на Стратегията по ВОМР на МИГ Раковски – 0-10 т.

Ясно описание на дейностите в съответствие с целите на проекта– 0 – 10 т.

Проектното предложение ангажира местни местни доставчици на стоки и/или услуги с изключение на консултантски услуги – 10 т.

Максимален брой точки – 100.

VIII. Лица за контакт и място за достъп до подробна информация

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща на МИГ Раковски: mig.rakovski@gmail.com. Условията за кандидатстване, както и пакетът документи за кандидатстване по настоящата процедура са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg; www.mig-rakovski.eu

Лица за контакт:

Мария Гиева – Изпълнителен директор

Телефон: 0882/949034

Веселина Канева – Експерт по прилагане на СВОМР

Телефон: 0895/283775

IX.Начин на подаване на проектни предложения

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.