„Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане за домашен социален патронаж – Община Раковски“, съвместно с фонд „Социална закрила“

Заповед – откриване

ПОКАНА, изх. №

Техн. спецификация

Техническо предложение – Приложение 1

Ценово предложение – Приложение 2