НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ !!!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ  – РАКОВСКИ

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ !!!

                  По повод предстоящите празници и възникнали инциденти, при които са пострадали деца и граждани при игри и употреба на пиротехнически изделия , пневматични и газови и сигнални оръжия, Ви предупреждаваме:

 Извадки от „Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия” :

Чл. 182. (1) Който допусне лице, ненавършило 18 години, да придобие или носи неогнестрелно оръжие/пневматични и газови и сигнални оръжия/ се наказва с глоба в размер 500 лв. и/или с имуществена санкция в размер 2000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 1000 лв. и/или имуществена санкция в размер 4000 лв. и отнемане на разрешението за търговия за срок до една година.

    Чл. 60. (1) Забраняват се:

1. б) неогнестрелни оръжия/пневматични и газови и сигнални оръжия/на обществени места;

6. употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, с изключение на пиротехническите изделия за превозни средства, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири и употребата на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, в закрити помещения.

Санкции – Чл. 185. (1) Който извърши нарушение на чл. 60, ал. 1, извън случаите на чл. 184, се наказва с глоба от 500 до 2500 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 3000 до 8000 лв. и отнемане на разрешението за срок до две години.

 На вниманието на всички търговци:

Забранява се търговия с пиротехнически изделия без съответно разрешително с изключение на фойерверки от категория 1/конфети/

Санкции –Чл. 212. виновните лица се наказват с глоба от 500 до 2000 лв. и/или с имуществена санкция от 3000 до 10 000 лв.

На вниманието на търговци притежаващи разрешение за продажба на пиротехнически изделия:

 Чл. 48. (2) Забранява се:

1. продажбата на фойерверки от категория 1 на лица под 12 години, от категория 2 – на лица под 16 години, и от категория 3 – на лица под 18 години;

2. търговията с видимо повредени пиротехнически изделия или в разкъсана най-малка стандартна производствена опаковка;

Санкции –Чл. 175. (1) Лице, получило разрешение за търговия, което извърши нарушение на чл. 48, се наказва с глоба в размер 1000 лв. и/или с имуществена санкция в размер 5000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 2000 лв. и/или имуществена санкция в размер 10 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.

На вниманието на родители, настойникът, попечителят или лицето, което полага грижи за дете, които предоставят пиротехнически изделия на деца /лица под 18 години /

Закон за закрила на детето Чл.45, ал.4 – Който остави без надзор и достатъчна грижа дете до 12-годишна възраст, за което полага грижи, с което създава опасност за неговото физическо, психическо и нравствено развитие, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв. за първо нарушение, а при повторно нарушение – с глоба от 2000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление порицание.

Наказателен Кодекс чл.182, ал.1 –Родител или настойник, който остави лице, намиращо се под родителски грижи или настойничество, без надзор и достатъчна грижа и с това създаде опасност за неговото физическото, душевно и морално развитие , се наказват с лишаване от свобода до три години, както и обществено порицание.

Уважаеми Граждани,  съветваме Ви да закупувате пиротехнически изделия единствено от търговци притежаващи законово разрешение за продажба на пиротехнически изделия, тъй като закупуването от нерегламентирани източници  и ползването на такива изделия може да застраши Вашето и на околните здраве и живот!  

  РУ-РАКОВСКИ, Ви пожелава весели Коледни и Новогодишни празници