Настъпване на “Восъчна зрялост” на житните култури

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
п.к. 4150 пл. България, тел. 03151/2260. факс: 031512361, e-mail: oa@rakovski.bg
Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 4, ал. 4 от Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014 г. /изм. и доп. ДВ бр. 17/23.02.2018 г./ за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 ал. 1 от Закон за опазване на селскостопанското имущество, във връзка с недопускане възникването на пожари и нанасяне на щети на селскостопански инвентар, горски територии и земеделски земи и писмо с изх. № 16-00-4171/29.05.2018 г., на Директора на ОД ”Земеделие” – гр. Пловдив.

О Б Я В Я В А М:

настъпване на “Восъчна зрялост” на житните култури

I. Определям мерки за осигуряване на пожарната безопаснст по време на кампанията за прибиране на реколтата от зърнено – житни култури на територията на Община Раковски:

1. Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.
2. Ежегодно до края на месец май електроснабдителните и електроразпределителните дружества извършват проверка на въздушните електропроводи за високо и средно напрежение, пресичащи посеви с житни култури, за допустимия провес на проводниците и осигуряване на необходимите минимални разстояния за безопасно придвижване на земеделска техника.
3. Ежегодно до края на месец май газоснабдителните дружества извършват проверка за техническото състояние на газопроводи, преминаващи през житни площи.
4. Проверките се извършват съгласувано със собствениците и/или ползвателите на земеделски земи.
5. Не се разрешава извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житни площи, през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата.

6. При аварийни ситуации се допуска извършването на дейности след предварително уведомяване на РСПБЗН при спазване на изискванията за пожарна безопасност.
7. Юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, които минават през и/или покрай житни посеви, осигуряват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.
8. Органите, стопанисващи железопътните трасета, преминаващи през и/или покрай житни площи, осигуряват поддържането на сервитута на трасето чисто от горими материали чрез почистване на тревната и храстовидната растителност, паднала дървесна маса, включително и баластовата призма и банкета.
9. Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.
10. Общините и кметствата организират и провеждат мероприятия за опазването на селскостопанското имущество от пожари по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество.
11. В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава:
• паленето на стърнища и други растителни остатъци;
• използването на открити огнеизточници;

II. Задължения на юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи

1. Юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи:
• организират и изпълняват изискванията на Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи /изм. и доп. ДВ, бр.17от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г./
• уведомяват писмено съответната РСПБЗН преди започване на жътвата в площи над 100 дка;
• парцелират и осигуряват пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни култури;
• организират или определят лице за провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на лицата, изпълняващи задълженията като физическа охрана и наблюдение на посевите, и участниците в жътвената кампания;
• осигуряват земеделската техника и площадки за зареждане с леснозапалими течности (ЛЗТ) и горими течности (ГТ) с пожаротехнически средства съгласно приложение № 2 от Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи;
• носят отговорност за поддържане в изправно състояние и извършване на техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите;

• Поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

III. Изисквания при прибиране и съхранение на житните култури и грубите фуражи

1. При започване на жътвата житните култури се парцелират на площи за еднодневна работа с противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м, изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване.
2. Пожарозащитните ивици по ал. 1 се изпълняват и за отделяне на площите, засети с житни култури, от:
• от горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове и др.
• автомобилни пътища от републиканската и общинска пътна мрежа;
• от огради на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи, петролопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти;
3. Около съоръженията (стълбове, мачтови трафопостове и др.) на въздушните електропроводи, преминаващи над житни площи, се обособяват пожарозащитни ивици с ширина не по-малко от 6 м.
4. При жътва в площ над 100 дка се осигурява дежурство на трактор с водач с прикачен плуг с минимална шорочина на захвата 1м.
• При жътва в участъци с обща площ над 2000 дка се осигурява дежурство на трактор с водач и техника за пожарогасене съгласно изискванията в приложение № 2 от Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
5. При складиране и/или съхраняване на открито в земеделските земи грубите фуражи (слама, сено и др.) се обособяват на фигури.

• Фигурите са единично тегло до 200 т. и в група до 600 т.
• Фигурите на открито в земеделските площи се обособяват на групи върху терен, почистен от растителни остатъци, като разстоянието между фигурите е не по-малко от 15 м, а между групите е не по-малко от 50 м.
• Фигурите се обособяват на разстояние не по-малко от 10 м от пътища и 50 м от горски насаждения, като около тях се осигуряват пожарозащитни ивици с широчина най-малко 5 м.
• Машините и съораженията за обработка на зърно и фуражи се разполагат на разстояние не по-малко от 10 м. от обособените фигури с груби фуражи.

IV. Изисквания към земеделската техника

1. В жътвената кампания се използва земеделската техника, която отговаря на изискванията на изискванията на производителя за безопасна експлоатация.
• Техниката се осигурява с искрогасители и пожаротехнически средства за първоначално гасене съгласно приложение № 2 от наредбата;

• Допуска се използване на техника с турбокомпресори и двигатели с повече от един шумозаглушител, без ад е осигурена с искрогасители;

2. Елементите и съоръженията на електрическите инсталации на техниката се поддържат защитени от топлинни и механични въздействия с цялостна изолация, надеждно закрепени от топлинни и механични въздействия и цялостна изолация;
3. Не се допускат течове на гориво и масла от тръбопроводите и елементите на горивната, мазилната и хидравличната система на техниката.
4. Техниката се осигурява със защита от статично електричество.
5. Техниката се почиства ежедневно след приключване на работа от наслоен прах, горими растителни остатъци и масло.
6. В жътвената кампания се използва земеделска техника, която е преминала годишен технически преглед, съгласно Закон за регистрация и контрол на земеделската техника, или периодичен технически преглед съгласно Закон за движение по пътищата, и е осигурена с изискаващите се пожаротехнически средства и искрогасители.

V. Водачите на земеделска техника са длъжни да:

• спазват установените правила и норми за пожарна безопасност;
• могат да работят с наличните пожаротехнически средства;
• осъществяват дейност в земеделските земи с техника, която съответства на изискванията за окомплектоване на площадките за зареждане с ЛЗТ и ГТ и на земеделската техника с искрогасители и пожаротехнически средства за първоначално гасене;
• спазват инструкциите на завода производител безопасната й експлоатация;
• извършват ежедневни технически прегледи за цялостното й състояние и започват работа само след като установят нейната техническа изправност;
• не допускат управляваната от тях земеделска техника в житни площи, стърнища и в района на фуражни площадки;
• зареждат с гориво на пожарообезопасени места и при неработещ двигател;
• съхраняват гориво – смазочните материали в затворени метални съдове извън посевите на пожарообезопасени места;
• извършват ремонти и технически обслужвания на техниката на пожарообезопасени места извън посевите и стърнищата;
• допуска се при авария или техническа неизправност, непозволяващи преместване на земеделската техника, ремонтните дейности да се извършват на място, след като предварително е извършено изораване на ивица с минимална широчина 6 м. около авариралата земеделска машина;

Възлагам на кметовете на кметства и кметски наместници в общината да създадат условия за денонощна телефонна връзка с органите на пожарна безопасност и защита на населението и общината с цел информиране и своевременни действия. При пожар да се обаждат на телефон 112 или 160 и в общината тел: 03151 22-33 / денонощен дежурен при Община Раковски/

Изпълнението на настоящата Заповед възлагам на кметовете на кметства, РС “Пожарна безопасност и защита на населението”, РУ “Полиция” и управителите на земеделските кооперации и сдружения и населението от Община Раковски за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на зам.кмета на Община Раковски.

Павел Гуджеров ____________________
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ