О Б Я В А За прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” 

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.

 

Приложение към Решение от 12.05.2020 г. на УС на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“

О Б Я В А

 

За прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

Процедура за подбор на проектни предложения: 

BG06RDNP001-19.410  

„МИГ Брезово, Братя Даскалови“ Подмярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ 

 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Подмярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.

 

 

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Допустими кандидати по настоящата процедура за предоставяне на БФП са:

1.  Земеделски стопани  или  микропредприятия , регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за  вероизповеданията; 
2.  Ф изически лица ,  регистрирани по Закона за занаятите.

 

 

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

По настоящите процедура за подбор на проектни предложения се предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

1.  Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) ;
2.  Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
3.  Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора,  хора  с увреждания, здравни услуги, счетоводство и  одиторски  услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
4.  Производство на енергия от  възобновяеми  енергийни източници (ВЕИ) само за собствено потребление;
5.  Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

 

 

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови, включващи:

1.  Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
2.  Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
3.  Общи разходи, свързани с разходите по т.1 и 2, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти,  хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
4.  Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки; Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

 

Разходите по т.3 не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. 1, 2 и 4.

 

Разходите за консултанти по т. 3 се състоят от разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта и не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността допустимите разходи по проекта, включени в т. 1,2 и 4.

 

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи по т. 3.

 

Специфични допустими разходи:

Невъзстановимият данък добавена стойност е допустим разход. В случай, че ДДС е невъзстановим за кандидата, същият се включва към съответното бюджетно перо по проекта.

 

 

5. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Начален срок за подаване на проектните предложения: 15.06.2020 г. 

Краен срок за подаване на проектните предложения:20.07.2020 г. 17:30 часа.

Размер на БФП: 1 110 000 лв.

 

Място на подаване на проектни предложения:

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

 

 

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Разполагаем бюджетът по процедурата за подбор на проектни предложения: 1 110 000, 00 лева.

 

 

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

Максимален размер на допустимите разходи за конкретен проект:

391 160,00 лв.

Минимален размер на допустимите разходи за конкретен проект:

19 558,00 лв.

Максималният размер на безвъзмездна финансова помощ за конкретен проект за „Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги)“ не може да надвишава 5% от стойността на допустимите разходи:

19 558,00 лв.

 

Максималният размер на безвъзмездна финансова помощ за конкретен проект, който НЕ Е за„Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги)“ е до 75% от стойността на допустимите разходи:

293 370,00 лв.

 

Минимален размер на безвъзмездната помощ (отнася се за проекти за „Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги)“:

977,90 лв.

 

8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

Критерии за оценка на проекти по подмярка 6.4. от СВОМР и тяхната тежест

1. Подпомагане на приоритетни за територията сектори и дейности:

1.1. Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм:

30

1.2. Проекти свързани с инвестиции в производствени дейности: инвестиции в строително-ремонтни дейности и закупуване на машини и оборудване за цехове, фабрики, ремонтни и занаятчийски работилници и сервизи:

30

1.3. Проектът е свързан с предоставянето на услуги като: грижи за възрастни хора; грижи за лица с увреждания; грижи за деца; здравни услуги за населението:

25

1.4. Проектът е свързан с друг вид неземеделски дейности и услуги извън посочените:

15

Максимален брой точки по критерий 1:

30

2. Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна устойчива заетост:

2.1. До 2 нови работни места разкрити към датата на подаване на заявка за плащане запазени за период от една година, като минимум 1  ново работно място следва да бъдат запазено за период от две години след подаване на заявка за плащане:

5

2.2. 4 и повече нови работни места разкрити към датата на подаване на заявка за плащане запазени за период от една година, като минимум 2 нови работни места следва да бъдат запазени за период от две години след подаване на заявка за плащане:

15

Максимален брой точки по критерий 2:

15

3. Опит на кандидата в дейността, за която кандидатства:

3.1. Кандидатът има една приключена финансова година и оборот от дейност сходна с тази, за която кандидатства:

15

3.2. Кандидатът има повече от една приключена финансова година и оборот от дейност сходна с тази, за която кандидатства за повече от една приключена финансова година:

20

3.3. Кандидатът няма приключена финансова година, но към датата на кандидатстване има минимум 80% оборот от дейност сходна с тази, за която кандидатства:

5

Максимален брой точки по критерий 3:

20

4. 4. Проектът е на кандидат, който не е получавал финансиране на неземеделски дейности по мерки 311 и 312 от Стратегията за местно развитие на МИГ Брезово, Братя Даскалови през предходния програмен период:

10

5. Проектът е с максимален размер на допустимите разходи до левовата равностойност на 50 000 евро:

10

6. Проектът е на кандидат:

6.1. Физическо лице или ЕТ на възраст между 18 и 40 г. вкл.

6.2. ЮЛ (ЕООД или ООД), при което минимум 50% от дяловете са собственост на жена:

6.3. ЮЛ (ЕООД или ООД), при което минимум 50% от дяловете са собственост на физическо лице между 18 и 40 г. вкл.:

5

Максимален брой точки по критерий 6:

5

7. Проектът е на кандидат представител на уязвими групи (в т.ч. етнически малцинства и хора в затруднено или неравностойно положение, хора с увреждания (когато кандидатите са юридически лица минимум 50% от дяловете и капитала на дружеството следва да са собственост на физически лица от уязвимите групи):

10

Максимален брой точки:

100

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап „Техническа и финансова оценка“ трябва да е равна или по-голяма от 15 т.

 

 

9. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Лица за контакт: Боян Костадинов; Анна Троева; Маньо Манев. е-mail: migb_bd@abv.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

–  на сайта на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“:  http://mig.brezovo.bg/news.php
–  на сайта на ИСУН  http://eumis2020.government.bg/   .

 

 

10. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път, чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.