О Б Я В А За прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

 

О Б Я В А

За прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“

Открива процедура за подбор на проектни предложения

за предОставяне на безвъзмездна финансова помощ

Процедура за подбор на проектни предложение:

BG06RDNP001-19.671 „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ подмярка 7.4. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, включително за отдих и културни дейности, както и на съответната инфраструктура” от мярка 7 на Регламент 1305/2013 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Подмярка 7.4. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, включително за отдих и културни дейности, както и на съответната инфраструктура” от мярка 7 на Регламент 1305/2013 г.

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Допустими кандидати по настоящата процедура за предоставяне на БФП са:

 • Общините Брезово и Братя Даскалови за всички допустими дейности;

 • Юридически лица с нестопанска цел ( ЮЛНЦ ) със седалище и адрес на управление на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови;

Когато кандидат по процедурата е клон на юридическо лице с нестопанска цел, юридическото лице, открил клона, следва да е със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Брезово, Братя Даскалови и да осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ Брезово, Братя Даскалови.

 1. Всички потенциални кандидати следва да отговарят на критериите за допустимост на кандидатите посочени в: Регламент 1305/2013 и Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

По настоящите Условия за кандидатстване се предоставя безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:

 1. Осигуряване на достъп до комуникационни услуги чрез създаване на зони с публичен достъп до безплатен безжичен интернет (публични WI – FI интернет зони) на територията на населени места от територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови;

Повишаване нивото на сигурност и безопасност на територията на населените места на МИГ Брезово, Братя Даскалови чрез изграждане на системи за видео наблюдение на обществени места.

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

 1. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

 2. Разходи свързани с изграждането на системи за видео наблюдение на открити обществени места;

 3. Разходи свързани с изграждането на публично достъпни WI – FI интернет зони в населени места на територията на МИГ;

 4. Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

 5. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост:

5.1. Общи разходи свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1,2,3 и 4.

5.2. Разходите за консултанти и консултации за икономическа устойчивост се състоят от попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи по точки 1, 2,3 и 4.

Специфични допустими разходи:

Невъзстановимият данък добавена стойност е допустим разход.

1. При кандидати различни от община, в случай че ДДС е невъзстановим за кандидата, същият се включва към съответното бюджетно перо по проекта.

2. Разходите за ДДС не се заявяват в проектното предложение на кандидат – община. Финансирането на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 се урежда ежегодно в Закона за държавния бюджет и подзаконови нормативни актове.

Редът за изплащане на ДДС за кандидати общини се приема с постановление на Министерски съвет.

5. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1-ви период на прием на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 19.08.2022 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 30.11.2022 г.

2-ри период на прием на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектни предложения: от 30.11.2022 г.

Втори краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 30.12.2022 г.

Ще се приемат проектни предложения в случай, че е наличен остатъчен финансов ресурс след приключване на приема по първия краен срок за набиране на проектни предложения.

Място на подаване на проектни предложения:

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Бюджетът по процедурата за 1-ви период на прием е: 120 000 лв.

Размер на БФП по втори прием – остатъчни средства след първи прием.

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

Максимален размер на допустимите разходи и БФП за конкретен проект:

117 348,00 лева (левовата равностойност на 60 000 евро)

Минимален размер на допустимите разходи и БФП за конкретен проект:

977,90 лева (левовата равностойност на 500 евро)

По настоящата процедура за предоставяне на БФП ще се прилага валутен курс 1,9558 лв. за 1 евро.8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА:

1. Проектът предлага иновативни за територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови технически решения за осигуряване на достъп до основни публични услуги за населението:

30

Членовете на Комисията за подбор на проектни предложения имащи право на глас, присъждат съответният брой точки според предложените иновативни решения.

2. Проектът предвижда инвестиции и дейности за осигуряване достъп до иновативни комуникационни услуги за населението на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови, (изграждане на публично достъпни WI – FI интернет зони в населени места на територията):

30

Членовете на Комисията за подбор на проектни предложения имащи право на глас, присъждат съответният брой точки според вида на допустимите дейности включени в проектното предложение.

3. Проектът допринася за повишаване на нивото на обществена сигурност на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови (изграждане на системи за видео наблюдение на открити обществени места):

10

Членовете на Комисията за подбор на проектни предложения имащи право на глас, присъждат съответният брой точки ако проектът допринася за повишаване на нивото на обществена сигурност на територията на МИГ Брезово,Братя Даскалови.

4. Проектът се реализира на територията на повече от едно населено място:

5

Членовете на Комисията за подбор на проектни предложения имащи право на глас, присъждат съответният брой точки в случай, че проектното предложение ще се реализира на:

 • територията на повече от 1 населено място или

ще се ползва от населението на повече от едно населено място. Кандидатите следва да представят обосновка по този критерий в Секция 11 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от електронния формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020.

5. Проектът е с максимален размер на допустимите разходи до левовата равностойност на 20 000 евро:

10

Съответствието с посочения критерий се проверява на база представената информация в Секция 5. „Бюджет“ от електронния формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020.

Извършва се калкулации на размер на допустимите разходи заявени от кандидата на етап кандидатстване. По настоящата процедура за предоставяне на БФП се прилага обменният курс лев/евро 1,9558 лева за 1 евро. За да се присъдят точки по този критерий максималният размер на допустимите разходи следва да е по-малък или равен на 39 116,00 лева.

6. Дейностите по проекта не генерират приходи за бенефициента:

10

Членовете на Комисията за подбор на проектни предложения имащи право на глас, присъждат съответният брой точки въз основа на представените Анализ на разходи и ползи Приложения 6а и 6б от Документите за попълване.

7. Проектът ще се осъществява в район, в който е идентифицирано наличие на етнически малцинства:

5

В Приложение 5 към Документите за информация са представена официални статистически данни за етническия състав на населението по населени места от територията на МИГ. В случай, че дейностите по проекта се реализират в населено масто с наличие на етноси различни от българския се присъждат 10 т. В противен случай се присъждат 0 т. по показател 4.

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ:

100

В съответствие с Решение на Колективния върховен орган на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ прието с протокол на 27.04.2018 г. в случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подрежда в низходящ ред по критерии:

 1. Проектът се реализира на територията на повече от едно населено място:(критерий 4 от Критерии за оценка на проекти по подмярка 7.4. от СВОМР)“.

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап „Техническа и финансова оценка“ трябва да е равна или по-голяма от 10 т.

Критериите и методиката за „Техническа и финансова оценка“ са представени в Приложение № 2 към настоящите Условия за кандидатстване/Документи за информация.

9. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Лица за контакт: Боян Костадинов; Анна Троева; Маньо Манев, е-mail: migb_bd@abv.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

10. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път, чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.