О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.

Приложение към Решение от 12.11.2018 г. на УС на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“

О Б Я В А

За прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“

Открива процедура за подбор на проектни предложения

за предoставяне на безвъзмездна финансова помощ

Процедура за подбор на проектни предложение:

BG BG06RDNP001-19.138 Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

1. Земеделски стопани (Земеделски производители: физически лица с постоянен адрес на територията на общините Брезово или Братя Даскалови и еднолични търговци и юридически лица, със седалище и адрес на управление на територията на общините Брезово или Братя Даскалови);

2. Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г. (групите производители, признатите организации на производители както и всички техни членове следва да са със седалище и адрес на регистрация на територията на общините Брезово или Братя Даскалови).

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

По подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или

2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или

3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; или

4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или

5. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или

6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или

7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;

2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;

3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;

4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС, включително чрез финансов лизинг;

5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;

6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6;

7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;

8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности;

9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;

10. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;

11. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

12. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

13. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 12.

5. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1-ви период на прием на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 13.12.2018г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 16.00 часа на 12.03.2019 г.

2-ри период на прием на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектните предложения: 14.05.2019 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения:17.06.2019 г. 16.00 часа.

Ще се приемат проектни предложения в случай, че е наличен остатъчен финансов ресурс след приключване на приема по първия краен срок за набиране на проектни предложения.

3-ти краен срок за набиране на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектните предложения: 12.08.2019 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения:16.09.2019 г. 16.00 часа.

Ще се приемат проектни предложения в случай, че е наличен остатъчен финансов ресурс след приключване на приема по първия и втори краен срок за набиране на проектни предложения.

Място за подаване на проектни предложения:

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Бюджетът по процедурата за 1-ви период на прием е: 690 000, 00 лева.

Размер на БФП по втори прием – остатъчни средства след първи прием.

Размер на БФП по трети прием –остатъчни средства след предходните приеми.

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

Минимална стойност на допустимите разходи за конкретен проект: 6 845,30 лева (левовата равностойност на 3 500,00 евро)

Минимален размер на БФП за конкретен проект (до 50% от стойността на минималния размер на допустимите разходи): 3 422,65 лева (левовата равностойност на 1 750,00 евро).

Максимална стойност на допустимите разходи за конкретен проект: 293 370,00 лева (левовата равностойност на 150 000 евро).

Максималният размер на БФП за конкретен проект (до 50% от стойността на максималния размер на допустимите разходи): 146 685,00 лв. (левовата равностойност на 75 000,00 евро).

Максимален размер на допустимите разходи за конкретен проект, включващ разходи само по т. 2 и/или по т. 10 до 12 от ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ: 195 580,00 лева (левовата равностойност на 100 000,00 евро).

Максимален размер на БФП за конкретен проект, включващ разходи само по т. 2 и/или по т. 10 до 12 от ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ: 97 790,00 лева (левовата равностойност на 50 000,00 евро).

Финансовата помощ е в размер на до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

1. Подпомагане на приоритетни за територията сектори в селското стопанство:

Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в сектор: „Плодове и зеленчуци“; „Животновъдство“ и „Етеричномаслени и медицински култури“

15

100 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени в сектор: „Плодове и зеленчуци“; „Животновъдство“ и „Етеричномаслени и медицински култури“

30

Под 50% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са насочени в сектор: „Плодове и зеленчуци“; „Животновъдство“ и „Етеричномаслени и медицински култури“ или изцяло

към друг сектор на селското стопанство:

10

Максимален брой точки по критерий 1:

30

2. Подпомагане на биологичното производство:

Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с производство на биологични продукти.

10

100 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с производство на биологични продукти.

20

Максимален брой точки по критерий 2:

20

3. Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна устойчива заетост:

До 2 нови работни места разкрити към датата на подаване на заявка за плащане запазени за период от една година, като минимум 1 ново работно място следва да бъдат запазено за период от две години след подаване на заявка за плащане:

5

4 и повече нови работни места разкрити към датата на подаване на заявка за плащане запазени за период от една година, като минимум 2 нови работни места следва да бъдат запазени за период от две години след подаване на заявка за плащане:

15

Максимален брой точки по критерий 3:

15

4. Подпомагане на проекти с инвестиции, свързани с опазване на околната среда (включително технологии, водещи до намаляване на емисиите) и/или постигане на стандартите на ЕС:

Над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с опазване на компонентите на околната среда и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на стопанството с изискванията на стандартите на ЕС:

5

Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с опазване на компонентите на околната среда и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на стопанството с изискванията на стандартите на ЕС:

10

Максимален брой точки по критерий 4:

10

5. Проектът е с максимален размер на допустимите разходи до левовата равностойност на 50 000 евро:

10

6. Проектът е на кандидат, които не е получавал финансиране по мярка 121 от Стратегията за местно развитие на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ в предходния програмен период:

5

7. Проектът е на кандидат представител на уязвими групи (в т.ч. етнически малцинства и хора в затруднено или неравностойно положение, хора с увреждания (когато кандидатите са юридически лица минимум 50% от дяловете и капитала на дружеството следва да са собственост на физически лица от уязвимите групи):

10

Максимален брой точки:

100

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап „Техническа и финансова оценка“ трябва да е равна или по-голяма от 10 т.

9. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Лица за контакт: Боян Костадинов; Анна Троева, е-mail: migb_bd@abv.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

10. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път, чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.