Община Раковски и „Местна инициативна група Раковски“ подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

 

 

 

Община Раковски и „Местна инициативна група Раковски“ подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия

Изпълнителният директор на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Мария Гиева и Павел Гуджеров – кмет на Община Раковски подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Стойността на проект „Изграждане на футболни игрища в Община Раковски с два подобекта – „Футболно игрище в УПИ I-110- училище от кв. 14 по ПУП на с. Чалъкови“, Община Раковски и „Футболно игрище“ в УПИ II-училище от кв. 64 по ПУП на с. Стряма, Община Раковски“ е в размер на 159 686,07 лв., като безвъзмездната финансова помощ е 100 %.

Предвижда се изграждане на два броя футболни игрища на територията на община Раковски за срок от 36 месеца. Първото футболно игрище се намира в УПИ I-110- училище от кв. 14 по ПУП на с. Чалъкови. Другото футболно игрище е предвидено да бъде изградено в УПИ II-училище от кв. 64 по ПУП на с. Стряма. Реализирането на проекта ще посрещне реални нужди на община Раковски и ще доведе до постигане на следните резултати: ще се подобри достъпът на населението на селския район до места за физическо развитие и спорт на деца, което ще окаже трайно положително влияние върху качеството на живот в града и общината и ще допринесе за намаляване на миграцията, особено сред младите хора; ще се подобри качеството на живот в общината за децата и техните семейства, чрез подобряване на градската среда; ще се създадат условия за подобряване на жизнения стандарт на населението на общината и за овладяване на процеса по обезлюдяване на селския район; ще се подкрепят усилията на общинската администрация и ще се помогне на общинският бюджет за изпълнение на мерките по реконструкция и модернизация на инфраструктурата на населените места; ще се създадат условия за масова игра, отдих и почивка на децата в града, като средство за създаване на по-добри условия за живот, за тяхното развитие и израстване; ще се удовлетворят потребностите на децата и младежите от занимания, които ще ги откъснат от вредното влияние на улицата, от заседяването пред компютъра вкъщи и в интернет клубовете и така ще се осмисля тяхното свободно време; ще се организират допълнителни спортни дейности и отбори, които да привлекат деца и младежи и биха създали благоприятна среда за спорт и забавления.