Община Раковски инициатор на педагогическа среща за преодоляване на проблемите на приемствеността между етапите на основното образование

Заместник -кметът на община Раковски Татяна Бакова бе домакин на работна  среща на областно ниво съвместно с Регионалния Инспекторат по образованието относно преодоляване на проблемите на приемствеността между етапите на основното образование . Целта на срещата е да се обменят добри практики и опит, за да може този преход да бъде плавен и и детето да приеме новите навици и предизвикателства с лекота и спокойствие.

На образователния форум стана ясно, че в прехода между начален и прогимназиален етап наистина стават важни промени за децата .

Личният напредък на ученика в образователния процес е пряко зависим от екипната работа на учителите от различните образователни етапи, насочена към преодоляване на проблемите на приемствеността между етапите на основното образование.

Преходите от детската градина в училище и от началния етап в прогимназиалния етап на основното образование съвпадат с кризисни периоди в личностното развитие на ученика, изразени в редица психически и физиологични промени. Различията в изискванията на учителите, макар и обективно обусловени от различнията на комплексния характер на обучението в началния етап и предметно-ориентираното обучение в прогимназиалния, допълнително оказват негативно влияние върху развитието на ученика. Оптимизирането на псхолого-педагогическите взаимодействия в класната стая в голяма степен изисква целенасочени усилия за отчитане принципа на приемственост между образователните етапи.

На срещата бяха споделени добри практики  като посещения на начални учители в детска градина за запознаване с индивидуалните особоности на децата, които предстои да постъпят в първи клас, както и реализирана съвместно преподавателска дейност в детската градина и в училище, свързана с по-успешна адаптация на децата към новата им социална роля на ученик.

За бъдещите първокласници се препоръчват  олекотени програми под формата на игра като в  летния период детето да бъде запознато със средата, персонала и със своите съученици. Предварително да познава своята учителка и средата, която ще обитава , класната стая , столовата , физкултурния салон, санитарните помещения, за да не се получи стресова ситуация при започването на учебната година, за да може детето да прекрачи училищния праг уверено и спокойно.

На територията на община Раковски има такова училище, което провежда „лятна академия“, където учители, родители и деца в рамките на няколко седмици успяват да заедно да улеснят пътя към училищната скамейка.

„Между учител и ученици в начален етап винаги се създава една много специална връзка. Първият за децата учител в училище присъства по важен начин в живота им и влиянието му върху формирането и развитието им е силно и в много аспекти. От тук и голямата отговорност за този, който е избрал не само да ограмотява и учи, но и да бъде значима фигура и авторитет в един от най-важните периоди в живота на всяко дете. Когато тази отговорност се съзнава и поема с цялата й сложност и деликатност, всичко е наред. Учител и ученици образуват едва ли не едно цяло, с отношения, в които има топлота, взаимност, доверие. А в такава среда и атмосфера освен че е приятно да се учи, се развива и потенциала на децата.“- сподели след срещата Татяна Бакова.

Отговорността да намерят и реализират една съдържателна, съобразена с интереса на детето, в правилната насока, приемственост между начален и прогимназиален етап, обаче е изцяло на училището и учителите. Правилният подход изисква не само много добра психологическа подготовка, но и съзнание, че освен добри професионалисти и обучители, учителите е абсолютно необходимо да имат желанието да бъдат и добри възпитатели.

Нужно е целенасочено взаимодействие между учителите, които ще преподават в пети клас и началния учител. Това взаимодействие включва посещение на уроци от бъдещите в пети клас учители при четвъртокласниците, посещения от четвъртокласници в часове на пети клас, изготвяне на контролни работи за края на учебната година съвместно между начален учител и този, който в пети клас ще преподава предмета.

Друга опция е провеждането на уроци с „гостуващи учители“ съвместно от начални учители и от учители в прогимназиалния етап и разработени материали, подпомагащи по-плавния преход от IV към V клас.

„Да не забравяме, че навлизат и в една друга възраст-пубертета, която е сложен и деликатен момент в живота им . Ако усещат възрастните враждебни и неразбиращи, то ще търсят внимание и утвърждаване на своето място, индивидуалност и независимост със средствата на опозиционното поведение с всичките последици от това.“- допълни зам.-кметът Бакова.