ОБЩИНА РАКОВСКИ обяви свободно работно място за длъжността „Старши специалист – Устройство на територията и териториално обслужване“

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
п.к. 4150, пл. „България” № 1, тел. 03151/2260, факс: 03151/2361, e-mail: oa@rakovski.bg
ОБЯВА
Свободно работно място за длъжността “ Старши специалист – Устройство на територията и териториално обслужване”, в Дирекция “МРП”, отдел ”Териториално – селищно устройство и регионално развитие”.
Същността на работата е свързана с техническо обслужване в кметствата в с. Белозем, с.Чалъкови и с. Болярино. 
1.Изисквания към кандидатите:
• Да имат завършено минимум средно техническо образование.
• Да имат професионален опит минимум една година.
• Да притежават компютърна грамотност.
• Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват посочената длъжност.
2. Необходими документи:
• Молба за постъпване на работа свободен текст.
• Автобиография
• Мотивационно писмо
• Ксерокопие на диплома за завършено образование
• Ксерокопие на документ, удостоверяващ придобития професионален опит.
• Ксерокопие на документ за самоличност.
• Ксерокопие на документ за правоспособност – категория „В”
Приемане на документите в сградата на Общината, етаж 2, стая № 1 – “Човешки ресурси” в срок до 22.02.2018 год. /включително/, 16:30 часа.
Изборът на кандидат ще стане след разглеждане на подадените документи и интервю с всички кандидати.
Телефон за контакти : 03151/2346