Община Раковски с двама заместник-председатели в Националното Сдружение на Общините на Република България (НСОРБ)

Общинските съветници от Община Раковски Мария Гиева и Рангел Матански бяха избрани за заместник председатели на постоянни комисии на Националното сдружение на общините на Република България (НСОРБ) на заседание състояло се в село Гергини, община Габрово.

Общинския съветник от Община Раковски Мария Гиева пое инициатива и отговорностa и бе избрана за заместник-председател на комисия по управление на евро фондове към НСОРБ, като една от причините е, че притежава над 12 години опит в разработване и управление на европейски проекти, а в последните 5 години заема длъжност изпълнителен директор на МИГ Раковски. Община Раковски за първи път може да се похвали с представител в тази комисия, като ползите, които ще донесе са свързани с участие в работни групи по нормативната уредба за управление на средства от ЕС и възможност за благоприятно повлияване на процеса и лобиране в полза на Община Раковски.

За заместник-председател на комисията по земеделие, гори, селски и планински райони  пък бе избран Рангел Матански. Тази комисия също представлява огромен интерес за Община Раковски тъй като в нея се разглежда прилагането на мерките по „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“. Към момента тази комисия изработва становище по основната мярка за финансиране на общински проекти в селски райони, какъвто е Община Раковски, а именно под мярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, подобряването и развитието на всички видове малки по мащаб инфраструктура“, като приемът се очаква да стартира през юли 2016 година.

На комисията г-н Матански не пропусна възможността и предложи разглеждане за актуализиране на морално остарелия и не работещ „Закон за опазване на земеделското имущество“, който би помогнал да се подобри сигурността в селските райони и да се ограничат посегателствата над селскостопанска продукция.

Тези причини са достатъчен аргумент за присъствието на двама представители от Община Раковски и избирането им за заместник председатели на две от най – важните постоянни комисии в НСОРБ споделиха г-жа Гиева и г-н Матански.