Общината забрани провеждането на пазари и движението на едри преживни животни

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
п.к. 4150 пл. “България” № 1, тел. 03151/2260, факс: 031512361, e-mail: oa@rakovski.bg
З А П О В Е Д
№ ДЗ – 83
гр. Раковски 15.04.2016 год.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и Заповед № 088/14.04.2016 г. на Директора на ОДБХ – Пловдив във връзка с констатирани огнища на болестта заразен нодуларен дерматит в с. Воден и с. Черногорово, общ. Димитровград, обл. Хасково,
Н А Р Е Ж Д А М:
1.Забранявам движението на едри преживни животни на територията на община Раковски, с изключение на тези предназначени за назабавно клане до месодобивните предприятия на територията на област Пловдив. Предвижването да се извършва след писмено уведомление и получено разрешение от Централно управлнеие на БАБХ.
2.Забранявам провеждането на пазари и изложби на едри преживни животни на територията на община Раковски.
Контрол по изпълнеието на заповедта възлагам на Йовко Романов – зам. кмет на Община Раковски.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички кметове на кметства на населени места и населението.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ