Обучение и заетост за безработни

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“- ГР.РАКОВСКИ  ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ПО КОМПОНЕНТ 1 ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Днес, 18.04.2016 г., Дирекция „Бюро по труда” – гр. Раковски

уведомява работодателите, че стартира прием на заявки за разкриване на работни места по Компонент 1 по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица.

Работодателите могат да кандидатстват за:

– финансиране на обучения на безработни лица за придобиване на първа степен на професионална квалификация или на квалификация по част от професия на обучаваща организация, които са обезпечени с финансови средства от Държавния бюджет, в размер на2175.00 лв. и/или

– финансиране на работни места по Компонент 1 по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, които са обезпечени с финансови средства от Държавния бюджет, в размер на 11013.00 лв.

По Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда и се повишава пригодността за заетост на лицата, чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията.

В Компонент 1 на Програмата могат да се включат работодатели от частния сектор, които разкриват работни места във всички сектори на икономиката и отговарят на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта.

Процедурата на одобряване на подадените заявки ще се извършва по критерии за подбор и оценка на работодатели от Съветите за сътрудничество към ДБТ, съгласно Правила за кандидатстване на работодателите по Програмата и Методиката за подбор и оценка на работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта, публикувани на Интернет страницата на Агенцията по заетосттаwww.az.government.bg.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7 – дневен срок от публикуване на обявата. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – гр.Раковски, бул”Г.С.Раковски”№108А тел. 031514693

Краен срок за приемане на документи –  25.04.2016 г.