Обявление

С цел предотвратяване на инциденти, съгласно чл.19 ал.1, т.3 от Наредба №1/10.03.1993 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност, от дата 14.07.2018г. ще започне  отсичане и премахване на изсъхнали и изгнили дървета и клони от имот № 2897, с площ от 33,218 дка, за който е образуван УПИ II – лесопарк, кв.530 по ПУП на гр. Раковски и имот № 2702 с площ 24,073 дка, за който е образуван УПИ I – спортни дейности , кв.630 по ПУП на гр. Раковски. Почистването на сухата дървесина ще се извърши от фирма „АРБОС”ЕООД. През есенния сезон ще  се предвиди допълващо залесяване с видове Чинар и Бреза.